ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica - ulica DługaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica - ulica Długa

Szczegóły informacji

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica - ulica Długa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych

Finansowanie: Roboty budowlane

Nr UZP: 163094 - 2011;

Termin składania ofert / wniosków: 2011-07-06 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-07-06 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2011-06-17 przez Katarzyna Krynicka

Treść:

 Świdnica: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica - ulica Długa

Numer ogłoszenia: 163094 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica , ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, woj. lubuskie, tel.             068 3273115      , faks 068 3273127.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: swidnica.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica - ulica Długa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica - ulica Długa. 1. Sieć wodociągowa o średnicy Ø 160mm, długości 1 249,20mb z rur PE 100-RC (SDR 11) PN 16 wg normy PN EN 12201 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Włączenie do istniejącego rurociągu Ø 225mm na wysokości posesji nr 75 z jednej strony oraz do istniejącego rurociągu Ø 100mm na skrzyżowaniu z ulicą Wypoczynek z drugiej strony. Włączenie do sieci za pomocą trójnika i nasuwki. Na sieci zaprojektowano hydranty p. poż. nadziemne oraz podziemne o średnicy Ø80mm. Sieć ułożona na podsypce piaskowej grubości 15 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury (po zagęszczeniu). Zagęszczenie gruntu w drogach - wsk. zagęszczenia 97%. 2. Odgałęzienia od sieci głównej w kierunku posesji w pasie drogowym z rur i kształtek PE 100 (SDR11) Ø 32mm łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Przewody ułożone na podsypce piaskowej grubości 15 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury (po zagęszczeniu) w ilości 57 sztuk 3. Roboty odtworzeniowe Odtworzenie gminnej drogi o nawierzchni asfaltowej długości 1 200 mb poprzez wykonanie w miejscach wykopów podbudowy z tłucznia kamiennego gr.20cm i odtworzenia nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi wraz z ułożeniem jednostronnym krawężnika. 4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 5. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zadania (min: zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą), które mogą wystąpić w okresie realizacji robót. 6. Lokalizacja : województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Świdnica, wieś Świdnica. 7. Kody opisujące przedmiot zamówienia (słownik CPV): 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.23.31.40-2, 45.23.00.00-8, 45.33.00.00-9 8. Ograniczenia w stosunku do projektu budowlanego: 8.1. Zamawiający ogranicza zakres robót w przedmiocie przyłączy do wykonania odgałęzień zakończonych korkiem w pasie drogowym, razem 57 sztuk o łącznej długości 290 mb. 8.2. Zamawiający ogranicza głębokość posadowienia sieci wodociągowej do głębokości średniej 1,25m poniżej poziomu terenu. Przedmiary należy odpowiednio skorygować. 8.3. Na włączeniu sieci nowoprojektowanej do istniejącej należy dodatkowo uwzględnić montaż dwóch sztuk zasuw Ø 150mm i Ø 100mm w celu utrzymania w ruchu sieci istniejącej i nowoprojektowanej. Roboty związane z wykonaniem ww. zamówienia muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, oraz niniejszą Specyfikacją. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. W przypadku wystąpienia rozbieżności w rodzajach i ilościach robót pomiędzy projektem budowlanym, przedmiarem robót i siwz, należy za nadrzędne przyjąć informacje zawarte w siwz, w następnej kolejności informacje z projektu budowlanego, a w ostatniej kolejności informacje zawarte w przedmiarze robót. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), projektem budowlanym, przedmiarem robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne. Zamawiający posiada wersję elektroniczną dokumentacji - jest zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67, ust 1 pkt 5 i 6, ustawy pzp, jeżeli zachodzi następująca okoliczność: -w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub, b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; -W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówienia dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.23.31.40-2, 45.23.00.00-8, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą - wadium w wysokości 30.000 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto: 16 1020 5402 0000 0602 0027 8838 z zaznaczeniem: Wadium - przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica - ulica Długa. Za wadium złożone w terminie zostanie uznane, jeśli wpłata na konto Zamawiającego wpłynie w terminie do 6.07.2011 r. do godz. 1000 . W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je złożyć w oryginale załączając do oferty. Brak wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospod. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykaz, co najmniej dwóch robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dotyczących sieci wodociągowej na łączną wartość nie mniejszą niż 600 000,00zł każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w liczbie nie mniej niż 8 osób. W tym nie mniej niż 1 odpowiedzialna za wykonanie zamówienia - kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacji sanitarnych z uprawnieniami bez ograniczeń i praktykę w zawodzie nie mniej niż 5 lat, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 300.000,00 zł. (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełnienie formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz - Zaakceptowany (podpisany) przez kierownictwo firmy projekt umowy stanowiący stanowiącego Załącznik nr 2 do siwz - Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zał. nr 3 dołączonego do siwz (przedmiar robót) należy uwzględnić koszty monitoringu i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej) Załącznik nr 3 do siwz - W przypadku podmiotów występujących wspólnie Pełnomocnictwo do złożenia oferty -zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy pzp. W przypadku wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania umowy konsorcjum - przed podpisaniem umowy na realizację zakresu robót, będącego przedmiotem przetargu - Wykaz robót powierzonych podwykonawcom - Załącznik nr 7 do siwz - Wykaz, co najmniej dwóch robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dotyczących sieci wodociągowej na łączną wartość nie mniejszą niż 600 000,00zł każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 8 do siwz - Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie min. 200.000,00 zł - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 300.000,00 zł. (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (data, imię nazwisko i podpis wykonawcy). Zamawiający -na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp. Wykonawca, który nie spełni wszystkich wymogów określonych w siwz zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 lub ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy na pisemny wniosek każdej ze stron umowy złożony w terminie 1 miesiąca od wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę w następujących przypadkach: - zmiany obowiązujących przepisów prawnych - rezygnacji zamawiającego z wykonania części zamówienia - zmiany podwykonawcy robót - wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych - wystąpienia siły wyższej. Koszt zmiany umowy ponosi strona, która występuje z wnioskiem o zmianę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugswidnica
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-006 Świdnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2011 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-006 Świdnica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Siwz. można otrzymać od zamawiającego bezpłatnie na pisemny wniosek. We wniosku należy podać nazwę, adres, telefon, fax i ewentualnie e-mail wykonawcy. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający stara się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót, ale nie częściej niż raz na kwartał. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy na pisemny wniosek każdej ze stron umowy złożony w terminie 1 miesiąca od wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę w następujących przypadkach: - zmiany obowiązujących przepisów prawnych - rezygnacji zamawiającego z wykonania części zamówienia - zmiany podwykonawcy robót - wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych - wystąpienia siły wyższej. Koszt zmiany umowy ponosi strona, która występuje z wnioskiem o zmianę. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości zamówienia dla podwykonawców. Podwykonawcy mogą być zatrudnieni tylko do odtworzenia nawierzchni drogowych. 7. Zamawiający wymaga rozliczenia za przedmiot zamówienia w formie ryczałtu 8. Zamawiający wymaga 3-letniego okresu gwarancji na wszystkie roboty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony