ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnica (ulice: Makowa Chabrowa, Rumiankowa) w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji ŚwidnicaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnica (ulice: Makowa Chabrowa, Rumiankowa) w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica

Szczegóły informacji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnica (ulice: Makowa Chabrowa, Rumiankowa) w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Gminy Świdnica

Finansowanie: Roboty budowlane

Nr UZP: 7056 - 2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-02-02 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-02-02 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2011-01-17 przez Katarzyna Krynicka

Treść:

 Świdnica: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnica (ulice: Makowa Chabrowa, Rumiankowa) w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica

Numer ogłoszenia: 7056 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica , ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, woj. lubuskie, tel. 068 3273115, faks 068 3273127.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: swidnica.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnica (ulice: Makowa Chabrowa, Rumiankowa) w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w następującym zakresie rzeczowym: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Świdnica z rur litych i kształtek PVC - U klasy S (SDR 34, SN8) w następującym zakresie: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200mm, grubość ścianki 5,9mm o łącznej długości L=774,00m; - przyłącza Ø160mm, grubość ścianki 4,7mm o łącznej długości L=256,00m ; 40 szt. 2. Kanalizacja tłoczna ścieków z rur polietylenowych PE HD 100 SDR 17 PN 10 -rurociąg tłoczny z rur Ø90mm o łącznej długości L= 498,5m Sieć wykonać na 15 cm warstwie podsypki, osypka 20cm ponad wierzch rury. Typowe zagęszczenie gruntu w drogach - wsk. zagęszczenia 95%. 3. Przepompownia ścieków wraz z ogrodzeniem, zasileniem elektroenergetycznym, oświetleniem i monitoringiem. Kompletna, prefabrykowana, przepompownia ścieków - wykonanie nieprzejazdowe. - komora - zbiornik przepompowni o średnicy wewn. Ø1500mm, z kręgów betonowych o wysokości 2,5m min. B-40 łączonych na uszczelki gumowe z gotowymi otworami technologicznymi; - płyta przykrywająca; - pompa z wirnikiem otwartym, wielokanałowym Qp = 29,0m3/h, Hp = 11,0m, P = 3,0 kW - sztuk 2; - kolano stopowe - sztuk 2; - łącznik rurowy - sztuk 2; - zawór zwrotny Ø80mm - sztuk 2; - zawór odcinający; - trójnik ; - króciec tłoczny; - łańcuch pompy - sztuk 2; - prowadnice rurowe - 2 kpl; - wspornik prowadnic - sztuk 2; - króciec wlotowy; - regulator poziomu cieczy; - skrzynka sterownicza; - właz kanałowy; - sygnalizator świetl. - dźwięk.; - wspornik regulatorów; - łańcuch regulatorów; - trójnik kołnierzowy; - obciążnik żeliwny; - wspornik pośredni prowadnic; - kominek odpowietrzający. Uwaga: osprzęt i armatura wyposażenia przepompowni ze stali nierdzewnej. 4. Studzienki rewizyjne - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø1000mm w ilości 4 szt., z prefabrykowanym elementem dennym z betonu B40 łączonych na uszczelki z pierścieniem odciążającym, przekryciem płytą pokrywową typu ciężkiego, włazy rewizyjne żeliwne zatrzaskowe z zawiasem i wkładką tłumiącą kl.D400. - studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PE Ø 425mm w ilości 27 szt. w komplecie, włazy żeliwne typu ciężkiego D400. - studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy Ø 425mm w ilości 40 szt. w komplecie, z włazem żeliwnym B125/425 (12,5t). 5. Roboty odtworzeniowe - wykonać wymianę gruntu gliniastego gminnych ilości 70% objętości wykopów - nawierzchnię dróg na długości 660mb odtworzyć poprzez wykonanie jej utwardzenia tłuczniem kamiennym w jednej warstwie o grubości 15cm na szerokości 4,5mb ze spadkiem jednostronnym poprzecznym o pochyleniu 5%. Wykonać warstwę odsączającą z piasku o grubości 15cm na szerokości 4,5mb. Wykonać odwodnienie drogi na długości 480cm w postaci odtworzenia rowu otwartego o szerokości dna 0,4mb, głębokości średniej 0,6m i pochyleniu skarp 1:1 6. Monitoring Monitoring i wizualizacja pracy przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS, współpracujący z istniejącą u zamawiającego stacją bazową produkcji: Hydropartner Sp. z o.o. Leszno. Koszt monitoringu należy skalkulować indywidualnie. 7. Roboty elektryczne. Wykonać zasilanie przepompowni ścieków kablem YAKY x 16mm2 o długości 65m (ze złącza ZKP przy granicy działki nr 497/2 do skrzynki sterowniczej ujętej w wyposażeniu przepompowni ścieków 8. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zadania (min: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, które mogą wystąpić w okresie realizacji robót). 9. Lokalizacja : województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Świdnica, wieś Świdnica. 10. Kody opisujące przedmiot zamówienia (słownik CPV): 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.23.31.42-6 11. Roboty związane z wykonaniem ww. zamówienia muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, oraz niniejszą Specyfikacją. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. W przypadku wystąpienia rozbieżności w rodzajach i ilościach robót pomiędzy projektem budowlanym, przedmiarem robót i siwz, należy za nadrzędne przyjąć informacje zawarte w siwz, w następnej kolejności informacje z projektu budowlanego, a w ostatniej kolejności informacje zawarte w przedmiarze robót. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), projektem budowlanym, przedmiarem robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne. Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej dokumentacji, pozwalającej na jej wprowadzenie na stronę internetową. Zapoznanie się z dokumentacją projektową jest możliwe w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Gminy w Świdnicy, tj od 7.10 do 15.10 w dniach od wtorku do piątku oraz od 8.00 do 16.00 w każdy poniedziałek.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67, ust 1 pkt 5 i 6, ustawy pzp, jeżeli zachodzi następująca okoliczność: - w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówienia dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą - wadium w wysokości 10.000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto: 16 1020 5402 0000 0602 0027 8838 z zaznaczeniem: /Wadium - przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świdnica (ulice: Makowa, Chabrowa, Rumiankowa)/. Za wadium złożone w terminie zostanie uznane obciążenie wpłatą konta Zamawiającego w terminie do 02.02.2011 r. do godz. 1000. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je złożyć w oryginale załączając do oferty. Brak wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospod. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz, co najmniej dwóch robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków na łączną wartość nie mniejszą niż 600 000,00zł każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w liczbie nie mniej niż 8 osób. W tym nie mniej niż 1 odpowiedzialna za wykonanie zamówienia - kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacji sanitarnych z uprawnieniami bez ograniczeń i praktykę w zawodzie nie mniej niż 5 lat, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 300.000,00 zł. (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełnienie formularza oferty - Zaakceptowany (podpisany) przez kierownictwo firmy projekt umowy - Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zał. nr 3 dołączonego do siwz (przedmiar robót) należy uwzględnić koszty monitoringu i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej) - Wykaz robót powierzonych podwykonawcom Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (data, imię nazwisko i podpis wykonawcy). Zamawiający -na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp. Wykonawca, który nie spełni wszystkich wymogów określonych w siwz zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 lub ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy na pisemny wniosek każdej ze stron umowy złożony w terminie 1 miesiąca od wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę w następujących przypadkach: - zmiany obowiązujących przepisów prawnych - rezygnacji zamawiającego z wykonania części zamówienia - zmiany podwykonawcy robót - wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych - konieczności wykonania dodatkowych prac - wystąpienia siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugswidnica
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-006 Świdnica..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-006 Świdnica..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Siwz. można otrzymać od zamawiającego bezpłatnie na pisemny wniosek. We wniosku należy podać nazwę, adres, telefon, fax i ewentualnie e-mail wykonawcy. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający uzyskał dofinansowanie zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót, ale nie częściej niż raz na kwartał. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy na pisemny wniosek każdej ze stron umowy złożony w terminie 1 miesiąca od wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę w następujących przypadkach: - zmiany obowiązujących przepisów prawnych - rezygnacji zamawiającego z wykonania części zamówienia - zmiany podwykonawcy robót - wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych - konieczności wykonania dodatkowych prac - wystąpienia siły wyższej. Koszt zmiany umowy ponosi strona, która występuje z wnioskiem o zmianę. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości zamówienia dla podwykonawców. Podwykonawcy mogą być zatrudnieni tylko do do robót instalacji elektrycznych, dostawy i montażu przepompowni ścieków oraz do odtworzenia nawierzchni drogowych. 7. Zamawiający wymaga rozliczenia za przedmiot zamówienia w formie ryczałtu 8. Zamawiający wymaga 3-letniego okresu gwarancji na wszystkie roboty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony