ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Świdnica: Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap IIDrukuj informację Zamówienie publiczne: Świdnica: Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II

Szczegóły informacji

Świdnica: Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Świdnica

Finansowanie: Roboty budowlane

Nr UZP: 7483 - 2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-06-13 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Ogłoszono dnia: 2013-05-23 przez Katarzyna Krynicka

Treść:

Świdnica: Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II
Numer ogłoszenia: 87483 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica , ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, woj. lubuskie, tel. 068 3273115, faks 068 3273127.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.zgora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w następującym zakresie i o następujących parametrach. Łączna długość drogi po modernizacji 2500m. W tym szerokości 5,0m 2328 m. W tym szerokości 3,5m l=172 m. Łączna powierzchnia drogi po modernizacji 12242 m2. Parametry techniczne przebudowy nawierzchni. Na poszerzeniach istniejącej nawierzchni asfaltowej gruntocement Rm 2,5MPa gr. 10cm,podbudowa z kruszywa łamanego 0-1,5mm - gr. 25cm, warstwa geokompozytu 80/80kN/m szerokości 1,0m, warstwa wiążąca AC16W - gr. 4,0cm, warstwa ścieralna AC8S gr. 4,0cm. Łączna powierzchnia poszerzeń 4800 m2. Pod nowe jezdnie w ulicach Słonecznej za torem kolejowym i w ul. Szkolnej, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - gr. 25cm, warstwa wiążąca AC16W - gr. 4,0cm, warstwa ścieralna AC8S - gr. 4,0cm. Łączna powierzchnia nowych jezdni 2425 m2. Łączna powierzchnia dwuwarstwowej (4+4cm) nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej wynosi 4400 m2. Ulica Objazdowa, Słoneczna (wymiana odcinka drogi), gruntocement Rm - 2,5MPa - gr. 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - gr. 25cm, warstwa geokompozytu 80/80kN/m szerokości 1,0m(na połączeniu), warstwa wiążąca AC16W - gr. 4,0cm, warstwa ścieralna AC8S - gr. 4,0cm. łączna powierzchnia 617 m2. Parametry techniczne zjazdów. Zjazd publiczny, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - gr. 18cm, warstwa wiążąca AC16W - gr. 4,0cm, warstwa ścieralna AC8S - gr. 4,0cm. Łączna powierzchnia zjazdów publicznych 455 m2. Zjazd indywidualnych (prywatnych) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - gr. 18cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej typu cegła koloru czerwonego - gr. 8cm, Łączna powierzchnia zjazdów indywidualnych 640 m2. Parametry chodników, warstwa ścieralna z kostki betonowej typu cegła - koloru szarego - gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm. Łączna powierzchnia chodników 390 m2. Łączna długość obrzeży chodnikowych 650 mb Łączna długość krawężników stojących 561 mb, Łączna długość krawężników najazdowych 823 mb, Zestawienie obrzeży i krawężników dotyczy lp. 4 i 5. Przełożenie kabla energetycznego. UL. OBJAZDOWA (km 0+500 - 0+600), kabel NN - YAKY 4x120, L=42,0m, UL. SŁONECZNA (km 1+255 - 1+185), kabel NN - YKY 4x50, L=64,0m, UL. SŁONECZNA km 1+038 - 1+055), kabel NN - YAKY 4x70, L=16,5m Przełożenie linii telekomunikacyjnej napowietrznej o liczbie słupów 12.Długości przewodu, przewód 35x4x0,8; L=412,0m, przewód 25x4x0,6, L=138,0m, przewód 25x4x0,6, L=240,0m. Progi zwalniające typu Qvartet - 2 sztuki. Lampy solarne (led)do oświetlenia przejść dla pieszych - 8 kpl. Oznakowanie poziome i pionowe (zgodnie z projektem organizacji ruchu). Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - 65 sztuk. Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych - 48 sztuk. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opracowanej przez IS Projekt, ul. Strzelecka 11/8, 65-452 Zielona góra pod nazwą Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.31.61.10-9, 45.31.62.13-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą - wadium w wysokości 40.000 zł, słownie: czterdzieści tysięcy złotych. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto: 16 1020 5402 0000 0602 0027 8838 z zaznaczeniem: Wadium - przetarg na przebudowę dróg gminnych w Słonem. Za wadium złożone w terminie zostanie uznane, jeśli wpłata na konto Zamawiającego wpłynie w terminie do 13.06.2013r. do godz. 10.00. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je złożyć w oryginale załączając (nie wpinając) do oferty. Brak wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty w zakresie branży drogowej na kwotę nie mniejszą niż 2 mln zł brutto łącznie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, nazwy podmiotu, na rzecz którego wykonane były roboty oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
    III.3.3) Potencjał techniczny
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie własne, że osoba przewidziana do kierowania robotami (kierownik budowy) posiada uprawnienia budowlane w branży drogowej i że jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Informacji z banku lub spółdzielni kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swidnica.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony