ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Świdnica: Obsługa eksploatacyjna i konserwacja urządzeń i sieci wodociągowych, hydroforni wraz z ujęciami wody oraz sieci kanalizacyjnych z przepompowniami ścieków na terenie gminy Świdnica w 2011 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Świdnica: Obsługa eksploatacyjna i konserwacja urządzeń i sieci wodociągowych, hydroforni wraz z ujęciami wody oraz sieci kanalizacyjnych z przepompowniami ścieków na terenie gminy Świdnica w 2011 r.

Szczegóły informacji

Świdnica: Obsługa eksploatacyjna i konserwacja urządzeń i sieci wodociągowych, hydroforni wraz z ujęciami wody oraz sieci kanalizacyjnych z przepompowniami ścieków na terenie gminy Świdnica w 2011 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych

Finansowanie: Usługi

Nr UZP: 403750 - 2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-12-20 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-12-20 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2010-12-10 przez Monika Gagatek

Treść:

 Świdnica: Obsługa eksploatacyjna i konserwacja urządzeń i sieci wodociągowych, hydroforni wraz z ujęciami wody oraz sieci kanalizacyjnych z przepompowniami ścieków na terenie gminy Świdnica w 2011 r.

Numer ogłoszenia: 403750 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych , ul. Długa 25, 66-008 Świdnica, woj. lubuskie, tel. 68 32 73 718, faks 68 32 73 718.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa eksploatacyjna i konserwacja urządzeń i sieci wodociągowych, hydroforni wraz z ujęciami wody oraz sieci kanalizacyjnych z przepompowniami ścieków na terenie gminy Świdnica w 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna i konserwacja urządzeń i sieci wodociągowych, hydroforni wraz z ujęciami wody oraz sieci kanalizacyjnych z przepompowniami ścieków na terenie gminy Świdnica w 2011 r. 2. W przedmiocie urządzeń wodociągowych obsługa eksploatacyjna i konserwacja dotyczy: 2.1. hydroforni - 4 szt. zlokalizowanych we wsiach Koźla, Drzonów, Wilkanowo i Słone; 2.2. zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego we wsi Świdnica; 2.3. zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego we wsi Słone; 2.4. studni głębinowych: 7 szt. zlokalizowanych w Świdnicy (2 szt.), Drzonowie (1 szt.), Koźli (2 szt.), Wilkanowie (1 szt.). Słonem (1 szt.); 2.5. stacji podnoszenia ciśnienia - 4 szt. zlokalizowanych we wsiach Buchałów, Słone, Letnica i Radomia; 2.6. sieci wodociągowej o długości 60.940 m zlokalizowanej we wsiach: Świdnica, Wilkanowo, Lipno, Grabowiec, Drzonów, Radomia, Orzewo, Koźla, Letnica, Buchałów i Słone; 2.7. przyłączy wodociągowych w ilości 1200 szt. we wsiach j.w. 3. W przedmiocie urządzeń kanalizacyjnych obsługa eksploatacyjna i konserwacja dotyczy: 3.1. przepompowni ścieków: 12 szt. zlokalizowanych w: Wilkanowie (1 szt.), w Drzonowie (2 szt.), Radomii (3 szt.), Orzewie (1 szt.), Buchałowie (1 szt.), Słonem (1 szt.), Letnicy (2 szt.) oraz Koźli (1 szt.); 3.2. lokalnych punktów tłoczenia ścieków (7 szt.) zlokalizowanych w Świdnicy (4 szt.), Buchałowie (2 szt.) oraz Koźli (1 szt.); 3.3. sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 53.586 m zlokalizowanej we wsiach: Wilkanowo, Drzonów, Radomia, Orzewo, Świdnica, Buchałów, Słone, Letnica i Koźla 3.4. sieci kanalizacji tłocznej o długości 15.655 m na odcinku pomiędzy Wilkanowem i Zieloną Górą, Buchałowem i Radomią, Słonem i Radomią, Koźlą i Letnicą oraz Letnicą i Świdnicą; 3.5. przyłączy kanalizacyjnych w ilości 1.271 szt. we wsiach j.w. 4. Szczegółowy zakres obsługi i konserwacji urządzeń i sieci wodociągowych jest następujący: 4.1. zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń i sieci wodociągowych opisanych w pkt. 2 niniejszej SIWZ; 4.2. zapewnienie stałej dostawy wody o parametrach odpowiadających wodzie zdatnej do picia w stanie surowym, do wszystkich odbiorców; 4.3. usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie się przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od powiadomienia o awarii oraz prowadzenie prac związanych z usunięciem awarii bez przerw, aż do jej likwidacji; 4.4. ewidencjonowanie zużycia wody przez poszczególnych odbiorców poprzez odczyty liczników jeden raz w kwartale. Ewidencję zużycia wody należy dostarczyć zamawiającemu w terminie do 7 dnia miesiąca następnego po upływie kwartału; 4.5. granicą odpowiedzialności wykonawcy w zakresie naprawy przyłączy wodociągowych jest zawór główny za wodomierzem odbiorcy; 4.6. utrzymywanie porządku w hydroforniach i na ujęciach wody, w granicach ogrodzeń oraz konserwacja, naprawa i zabezpieczenie budynków, budowli i obiektów budowlanych wraz z ich ogrodzeniami; 4.7. dokonywanie odbiorów technicznych wykonania nowych przyłączy wodociągowych na terenie gminy; 4.8. plombowanie wodomierzy; 4.9. ogrzewanie hydroforni, jeśli warunki atmosferyczne będą tego wymagać. 5. Szczegółowy zakres obsługi i konserwacji urządzeń i sieci kanalizacyjnych jest następujący: 5.1. zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń i sieci kanalizacyjnych opisanych w pkt. 3 niniejszej SIWZ; 5.2. nadzór nad przepompowniami ścieków, poprzez ich cotygodniowy przegląd oraz czyszczenie pływaków raz w miesiącu; 5.3. usuwanie awarii sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie się przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od powiadomienia o awarii oraz prowadzenie prac związanych z usunięciem awarii bez przerw, aż do jej likwidacji; 5.4. w zakresie naprawy przyłączy kanalizacyjnych granicą odpowiedzialności wykonawcy jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości; 5.5. dokonywanie odbiorów technicznych wykonania nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy; 5.6. likwidacja skutków awarii powstałych u zamawiającego lub osób trzecich..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.10.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospod. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług o podobnym charakterze o wartości co najmniej 80.000 zł brutto, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie własne, że Wykonawca posiada koparkę potrzebną do szybkiego usunięcia awarii na sieciach lub dokument potwierdzający możliwość wypożyczenia koparki w ciągu 2 godzin od zaistnienia potrzeby jej użycia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty; - Zaakceptowany (podpisany) przez kierownictwo firmy projekt umowy - W przypadku podmiotów występujących wspólnie Pełnomocnictwo do złożenia oferty -zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy pzp. W przypadku wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania umowy konsorcjum - przed podpisaniem umowy na realizację zakresu robót, będącego przedmiotem przetargu;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swidnica.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony