Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. budownictwa i melioracji

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki i Rozwoju

Data udostępnienia: 2023-09-14

Ogłoszono dnia: 2023-09-14

Termin składania dokumentów: 2023-10-06 14:00:00

Nr ogłoszenia: 23/2023

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a.    obywatelstwo polskie;
b.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c.    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
d.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
e.    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f.    nieposzlakowana opinia;
g.    wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy zawodowej lub wykształcenie średnie i  co najmniej 5 lat stażu pracy zawodowej;
h.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 
b. Wymagania dodatkowe:
a.    samodzielność, kreatywność, rzetelność i dokładność;
b.    sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki, dobra organizacja czasu pracy;
c.    umiejętność analizy problemów i wyciągania wniosków;
d.    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
e.    umiejętność pracy w grupie, komunikatywność;
f.    posiadanie prawa jazdy kategorii B;
g.    znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisów z zakresu budownictwa wodnego i melioracji, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego;
h.    umiejętność obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office (Word, Excel), systemów informacji prawnej.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opiniowanie wniosków na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz naliczanie opłat z tym związanych;
 2. realizacja zadań związanych z ustaleniem lokalizacji zjazdu z drogi;
 3. kontrolowanie poprawności wykonania robót w pasie drogowym oraz nadzór nad przywróceniem nawierzchni dogi do stanu poprzedniego;
 4. przygotowywanie zamówień i umów na realizację inwestycji, remontów i usług, zgodnie z ustawą Pzp, w tym dokumentowanie rozpoznania rynku oraz określenia szacunkowej wartości zamówień dla prowadzonych zamówień, współprowadzenie rejestru zamówień, uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej;
 5. realizacja zadań związanych z inwestycjami w zakresie oświetlenia ulicznego;
 6. monitorowanie wykonywanych inwestycji gminnych;
 7. przygotowywanie harmonogramów planowanych inwestycji i remontów w gminie;
 8. sporządzanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji mającej na celu uzyskanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych;
 9. prowadzenie spraw związanych z branżą elektryczną, m.in. występowanie o warunki przyłącza energetycznego do budynków gminnych i innych obiektów, prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentów pod potrzeby organizacji zamówienia na zaopatrzenie w energię elektryczną;
 10. koordynacja działań z zakresu prawa wodnego, w tym współpraca ze spółkami wodnymi;
 11. wnioskowanie o oczyszczenie rowów; o wydanie decyzji określającej termin i zakres konserwacji;
 12. uzgodnienia przejść urządzeń infrastruktury technicznej pod rowami;
 13. realizacja zadań z zakresu konserwacji i odbudowy rowów, przepustów itp. w tym dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń melioracyjno-komunalnych, przygotowanie materiałów do przetargów na roboty konserwacyjne, modernizacyjne, budowlane dot. urządzeń melioracyjno-komunalnych prowadzenie uzgodnień pod względem kolizji z urządzeniami;
 14. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgód i pozwoleń wodnoprawnych dla zadań realizowanych przez gminę;
 15. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 16. sporządzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz rekultywację trenów zdegradowanych;
 17. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności;
 18. bieżąca analiza wydatków, sporządzanie sprawozdań z wykonywania budżetu oraz opracowywanie wniosków dotyczących przesunięć planów w toku wykonywania budżetu w ramach zajmowanego stanowiska;
 19. zastępstwo Głównego specjalisty ds. budownictwa i nadzoru nad drogami;
 20. sporządzanie raportów i sprawozdań i innych dotyczące zakresu powierzonych zdań / obowiązków;
 21. współpraca przy przygotowaniu wniosków o finansowanie inwestycji z funduszy zewnętrznych,
 22. planowanie środków finansowych do budżetu gminy;
 23. przygotowywanie dokumentów na potrzeby kontroli wewnętrznych oraz kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne;
 24. weryfikowanie i opisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących realizowanych zadań.
 25. sporządzanie korespondencji z zakresu prowadzonych działań
 26. współpraca z pozostałymi referatami / jednostkami Gminy;
 27. wykonywania innych zadań powierzonych przez przełożonego, nieujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy w danej komórce organizacyjnej;
 28. archiwizowanie wytworzonej na stanowisku dokumentacji, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej oraz aktów wewnętrznych.
 29.  

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - poniżej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu z uwzględnieniem klauzuli zgody o treści podanej w pkt 8 ogłoszenia;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-10-06 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. budownictwa i melioracji” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 6 października 2023 r., do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 519 654 902.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1 z późn.zm.) (RODO) informuję, że”
• Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Wójt Gminy Świdnica;
• Wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt: email: iod@swidnica.zgora.pl, nr tel.: 683273115 w. 137;
• Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane
w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
• Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy
z 26 czerwca 1974 r.,  ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz  art. 6 ust 1 lit b RODO – jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
• Inne przekazane przez Panią/ Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
• Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
• Dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
• Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
• Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
• Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
• Urząd Gminy Świdnica nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż
w związku z naborem, lub zatrudnieniem;
• Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
KLAUZULA ZGODY:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Świdnica moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu wykorzystania w kolejnych naborach przeprowadzanych przez Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przewarzanie tych danych w celach rekrutacji.”
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 14:06:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 14:07:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-31 12:55:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
844 raz(y)