Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy Strażnik Gminny

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Gminna

Data udostępnienia: 2023-09-08

Ogłoszono dnia: 2023-09-08

Termin składania dokumentów: 2023-09-29 14:00:00

Nr ogłoszenia: 22/2023

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a.    obywatelstwo polskie;
b.    ukończone 21 lat;
c.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d.    nienaganna opinia;
e.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
f.    uregulowany stosunek do służby wojskowej;
g.    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
h.    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
i.    prawo jazdy kat.B.;
j.    co najmniej średnie wykształcenie i 3-letni staż pracy;
k.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
 
b. Wymagania dodatkowe:
a.    ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
b.    staż pracy w strażach gminnych/miejskich,
c.    znajomość ustawy o strażach gminnych,
d.    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
e.    znajomość przepisów ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;
f.    umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office;
g.    dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność;
h.    umiejętność samodzielnego wykonywania zadań;
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.    wykonywanie zadań z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw
i aktów prawa miejscowego;
b.    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
c.    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
d.    kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
e.    współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
f.    zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
g.    ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
h.    współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
i.    doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
j.    informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
k.    konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
l.    planowanie środków finansowych do budżetu gminy;
m.    opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu gminy;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a.    praca w wymiarze 1 etat,
b.    zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
c.    pakiet socjalny,
d.    brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych,
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6 %.
 

V. Wymagane dokumenty:

a.    życiorys (CV),
b.    list motywacyjny,
c.    dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
d.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e.    oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
f.    oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g.    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h.    kserokopia książeczki wojskowej.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-09-29 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Starszy Strażnik Straży Gminnej należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie 29 września 2023 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica.

VII. Informacje dodatkowe:

a.    oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
b.    kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie
o kolejnym etapie rekrutacji;
c.    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
d.    dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;   
e.    Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
f.    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1 z późn.zm.) (RODO) informuję, że:
•    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Wójt Gminy Świdnica;
•    Wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt: email: iod@swidnica.zgora.pl;
•    Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane
w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
•    Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy
z 26 czerwca 1974 r.,  ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz  art. 6 ust 1 lit b RODO – jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
•    Inne przekazane przez Panią/ Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
•    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
•    Dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
•    Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
•    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
•    Urząd Gminy Świdnica nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż
w związku z naborem, lub zatrudnieniem;
•    Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 
KLAUZULA ZGODY:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Świdnica moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu wykorzystania w kolejnych naborach przeprowadzanych przez Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przewarzanie tych danych w celach rekrutacji.”
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-08 13:22:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-08 13:23:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-10 08:37:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
969 raz(y)