ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Gminnego Żłobka w Świdnicy

Miejsce pracy: Gminny Żłobek w Świdnicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Żłobek w Świdnicy

Data udostępnienia: 2022-01-10

Ogłoszono dnia: 2022-01-10

Termin składania dokumentów: 2022-01-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2022

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)      wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kierunki: pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej);
3)      kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)      kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
6)      kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
7)      kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
8)      kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
9)      stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa, a w szczególności ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów z zakresu finansów publicznych, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych, przepisów prawa pracy, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przepisów BHP i ppoż.
2)  dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
3)  wysoka kultura osobista;
4)  komunikatywność, samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność;
5) umiejętność kierowania zespołem lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
6) prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizacja, nadzorowanie i kierowanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami i reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;
 2. Realizacja celów i zadań określonych w statucie żłobka;
 3. Gospodarowanie powierzonym mieniem;
 4. Realizacja i koordynowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 5.  Organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami dla dzieci oraz pracy dla podległego personelu;
 6. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników żłobka;
 7. Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z nim dokumentacji;
 8. Zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi);
 9. Pobieranie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku;
 10. Administrowanie i zarządzanie majątkiem żłobka,  w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 11. Opracowywanie projektów planów finansowych i czuwanie nad prawidłowym wykorzystywaniem środków finansowych, sporządzanie sprawozdawczości;
 12. Współpraca w ramach projektu „Gmina Świdnica wspiera maluchy!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dot. utworzenia nowego żłobka na terenie Gminy Świdnica;
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

-  praca w wymiarze 1 etatu,
-  zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
-  pakiet socjalny,
 
Uwaga: wymiar czasu pracy dyrektora żłobka zostanie od 1 maja 2022 r. zmniejszony do 1/2 etatu, a na pozostałą część 1/2 etatu zostanie zawarta umowa o pracę na opiekuna dzieci żłobkowych, co w sumie będzie stanowić 1 etat.    
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6 %.
 

V. Wymagane dokumenty:

1) Podpisany przez kandydata list motywacyjny;
2) Podpisany przez kandydata życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 
List motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
 
3) Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju żłobka;
4) Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;
5) Podpisane przez Kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; Kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy;
6) Podpisane przez Kandydata oświadczenia o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; Kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Rejestru o niefigurowaniu w w/w bazie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy;
7) Podpisane przez Kandydata oświadczenia, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
8) Podpisane przez Kandydata oświadczenia dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
9) Podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
10) Poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
11) Podpisane przez Kandydata oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
12) Podpisane przez Kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Świdnica danych osobowych Kandydata w celach związanych z postępowaniem konkursowym;
13) Ponadto Kandydat zatrudniony na stanowisku kierowniczym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-21 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownicze  stanowisko urzędnicze: Dyrektor Gminnego Żłobka” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 21 stycznia  2022 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1 z późn.zm.) (RODO) informuję, że”
•    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Wójt Gminy Świdnica;
•    Wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt: email: iod@swidnica.zgora.pl, nr tel.: 683273115 w. 137;
•    Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
•    Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r.,  ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz  art. 6 ust 1 lit b RODO – jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
•    Inne przekazane przez Panią/ Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
•    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
•    Dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
•    Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
•    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
•    Urząd Gminy Świdnica nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniem;
•    Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-10 14:24:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-10 14:45:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-28 15:52:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
524 raz(y)