ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. księgowości budżetowej i kadr

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Usług Komunalnych

Data udostępnienia: 2020-02-07

Ogłoszono dnia: 2020-02-07 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-21 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2020

Zlecający: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wykształcenie min. średnie i co najmniej 5 -  letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, prawa cywilnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy.  
 4. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych.
 5. Preferowane wyższe wykształcenie ekonomiczne.
 6. Preferowane doświadczenie w JST.
 7. Znajomość systemów finansowo-księgowych.
 8. Znajomość systemu Płatnik.
 9. Dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.
 10. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.
2.    Przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których
wydawania zobowiązany jest przepisami prawa.
3.    Odpowiedzialność za przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniami pracowników.
4.    Nadzór i prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, szkoleń BHP, list obecności.
5.    Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.
6.    Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania
z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin).
7.    Sporządzanie sprawozdań GUS.
8.    Sporządzanie zaświadczeń RP-7 (kapitał początkowy).
9.    Nadzór nad przydziałem pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przydziałem ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży, obuwia roboczego i ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
10.    Nadzór i prowadzenie ewidencji powierzonego mienia pracownikom.
11.    Prowadzenie rejestrów VAT.
12.    Realizacja dyspozycji przelewów zatwierdzonych przez upoważnione osoby.
13.    Rzetelne ewidencjonowanie w programie księgowym dokumentów księgowych oraz ich archiwizowanie.
14.    Współudział przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.
15.    Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Główną Księgową i Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze pełnego etatu.
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 3. Pakiet socjalny.
 4. Brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wyniósł co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 6. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 7. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Zakład Usług Komunalnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-21 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej i kadr w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy należy składać osobiście lub pocztą w terminie do 21 lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
c. Miejsce:
Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy  przy ul. Długiej 25, 66-008 Świdnica.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
 2. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy przy ul. Długiej 25.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.  
 5. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w  Świdnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem, telefony (68) 327-37-18. 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony