ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2011Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2011

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. administracyjno-ekonomicznych w wymiarze ¾ etatu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zespół ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Zespół do spraw Placówek Oświatowych

Data udostępnienia: 2011-01-13

Ogłoszono dnia: 2011-01-13 przez Krzysztof Stefański

Termin składania dokumentów: 2011-01-26 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2011

Zlecający: Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
 1. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie średnie lub wyższe,
 5. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 6. znajomość zagadnień związanych z przepływami środków  finansowych,
 7. znajomość zagadnień związanych z ewidencją środków trwałych,
 8. znajomość zagadnień dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 9. znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 10. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 
 1. wiedza w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
 2. wiedza dotycząca problematyki współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność,
 4. w przypadku wykształcenia średniego rozpoczęte studia w zakresie ekonomii,
 5. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 1. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 2. prowadzenie tabel umorzeniowych,
 3. ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych użyciu,
 4. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. prowadzenie archiwizacji dokumentów,
 6. obsługa merytoryczna i finansowa współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 7. obsługa biurowa Rady Sportu Gminy Świdnica,
 8. przygotowywanie i prowadzenie projektów ze środków Unii Europejskiej,
 9. prowadzenie spraw subwencji oświatowej i pozyskiwanie środków z rezerwy 0,6 % części oświatowej subwencji ogólnej dla szkół,
 10. wykonywanie obowiązków głównej księgowej podczas jej nieobecności, w szczególności prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz prowadzenie kont w układzie syntetycznym i analitycznym oraz sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 

V. Wymagane dokumenty:

 
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, 
 4. kwestionariusz osobowy, 
 5. oświadczenie o niekaralności i toczących się postępowaniach, 
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 7. kopię prawa jazdy.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2011-01-26 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-ekonomicznych należy składać osobiście w siedzibie Zespołu ds. Placówek Oświatowych lub pocztą  pod adresem: Zespół ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica do 26 stycznia 2011 r. do godz. 15.00 (tel. 68 3273463).

c. Miejsce:
Zespół ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 List motywacyjny i szczegółowe CV  (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). 

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie  dokumentów zamknie I etap naboru .

II etap stanowić będzie rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugswidnica , na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica oraz w siedzibie Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy.

           

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugswidnica), na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38 oraz w siedzibie Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy.

 

Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru. 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony