ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz Gminy

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Ogólny

Data udostępnienia: 2020-12-15

Ogłoszono dnia: 2020-12-15

Termin składania dokumentów: 2020-12-28 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2020

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
     a) obywatelstwo polskie,
     b) wykształcenie  wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce – preferowane:  prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia;   
     c) co  najmniej czteroletni  staż  pracy  na  stanowisku  urzędniczym  w  jednostkach, o  których mowa  w  art. 2  ustawy  o pracownikach samorządowych,  w   tym  co najmniej  dwuletni staż pracy na kierowniczym  stanowisku urzędniczym  w  tych     jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na      stanowisku  urzędniczym   w jednostkach,  o  których mowa  w  art. 2  ww.  ustawy oraz co    najmniej dwuletni staż  pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w  innych  jednostkach  sektora  finansów publicznych,
     d) pełna  zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
     e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     f) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych - w tym zagadnień związanych z kontrolą zarządczą, o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych,  Kodeks Postępowania     Administracyjnego,  Kodeks Wyborczy, Kodeks  Pracy, Instrukcja Kancelaryjna;                                                 
     g) nieposzlakowana opinia i wysoka kultura osobista,
     h) stan zdrowia  umożliwiający pracę  na ww. stanowisku.
 
b. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
b) umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,
c) znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
d) umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce,
e) zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,
f) samodzielność, kreatywność, obowiązkowość i dyspozycyjność w wykonywaniu zadań,
g) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
h) odporność na stres,
i) znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
j) biegła znajomość obsługi komputera;
k) prawo jazdy kat. B.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    opracowywanie  regulaminów, projektów zmian  statutu  i  zarządzeń związanych  z  organizacją  pracy w Urzędzie,
b)    opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz nadzorowanie opracowywania zakresów czynności przez kierowników referatów,
c)    nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy i innych materiałów pod obrady sesji Rady  oraz Zarządzeń Wójta,
d)    bezpośredni nadzór nad prowadzeniem:
- rejestru skarg i wniosków, ich terminowym rozpatrywaniem,
- rejestru zamówień publicznych,
- rejestru Zarządzeń Wójta,
- rejestru uchwał Rady Gminy,
- rejestru udzielonych informacji publicznych,
e)    nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
f)    nadzór nad pracą Archiwum oraz prawidłowością archiwizowania dokumentów,
g)    zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
h)    sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny i organizacji pracy, sprawnego wykonywania zadań oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
i)    dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu i nadzór nad terminowym wysyłaniem odpowiedzi na korespondencję poprzez kontrolę dziennika podawczego pism wpływających i wysyłanych,
j)    koordynowanie i organizowanie prac związanych ze spisami statystycznymi,
k)    przyjmowanie ustnego oświadczenia woli spadkodawcy,
l)    organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,  przeprowadzanie  bieżących kontroli  wewnętrznych  oraz  w jednostkach organizacyjnych w ramach kontroli zarządczej,
m)    realizacja wszelkich działań związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie,
n)    współpraca z  urzędnikiem wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem  realizacji  zadań wyborczych  przez  Urząd,  wynikających  z  przepisów Kodeksu Wyborczego  oraz  aktów prawnych wydanych na jego podstawie,
o)    nadzór  nad  zawartością  merytoryczną  strony  internetowej  Urzędu  i  BIP,
p)    realizacja  polityki  zarządzania  zasobami ludzkimi  w  Urzędzie  poprzez  nadzór  nad prowadzeniem naborów na wolne stanowiska  urzędnicze, służbą przygotowawczą                       i okresową oceną pracowników; dokonywanie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych,
q)    wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień Wójta.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a)    praca w wymiarze pełnego etatu,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
c)    zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
d)    częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
e)    pakiet socjalny,
f)    brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – powyżej 6%. 

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys  wraz  z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.         
e)  oświadczenia:
     -o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
     -o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
     -o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
     -o braku przynależności do partii politycznej;
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu z uwzględnieniem klauzuli zgody o treści podanej w rozdz. XI ogłoszenia;
 
Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-12-28 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko  Sekretarza Gminy” należy składać osobiście  w   siedzibie  Urzędu Gminy Świdnica ul. Długa 38, pocztą  elektroniczną - w  przypadku  posiadania  uprawnień  do  podpisu  elektronicznego  lub pocztą tradycyjną, w terminie  do dnia 28 grudnia 2020 r., do  godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Świdnica).
c. Miejsce:
W siedzibie  Urzędu Gminy Świdnica ul. Długa 38

VII. Informacje dodatkowe:

a.    oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
b.    kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
c.    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
d.    dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;   
e.    Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny;
f.    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15/18  wew. 150
 
 
XI Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1 z późn.zm.) (RODO) informuję, że”
•    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Wójt Gminy Świdnica;
•    Wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt: email: iod@swidnica.zgora.pl, nr tel.: 683273115 w. 137;
•    Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane
w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
•    Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy
z 26 czerwca 1974 r.,  ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz  art. 6 ust 1 lit b RODO – jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
•    Inne przekazane przez Panią/ Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
•    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
•    Dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
•    Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
•    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
•    Urząd Gminy Świdnica nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż
w związku z naborem, lub zatrudnieniem;
•    Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
KLAUZULA ZGODY:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Świdnica moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu wykorzystania w kolejnych naborach przeprowadzanych przez Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przewarzanie tych danych w celach rekrutacji.”
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-15 14:22:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-15 14:32:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-11 16:03:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony