ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. inwestycji i rozwoju

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki i Rozwoju

Data udostępnienia: 2020-01-09

Ogłoszono dnia: 2020-01-09

Termin składania dokumentów: 2020-01-24 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a.    obywatelstwo polskie;
b.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c.    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
d.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e.    nieposzlakowana opinia;
f.    wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy zawodowej lub wykształcenie średnie i  co najmniej 5 lat stażu pracy zawodowej;
g.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
a.    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;
b.    znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane;
c.    mile widziane doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych);
d.     preferowane doświadczenie zawodowe w instytucjach wdrażających programy europejskie i w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
e.    umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office;
f.    prawo jazdy kat. B;
g.    zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, obowiązkowość, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.    przygotowywanie harmonogramów planowanych inwestycji i remontów w gminie;
b.     sporządzanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji mającej na celu uzyskiwanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych;
c.     współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;
d.    przedstawianie modyfikacji opracowań planistycznych – strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy, wieloletni plan inwestycyjny itp.);
e.    przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zadań wynikających
z zakresu czynności.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a.    praca w wymiarze 1 etat,
b.    zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
c.    pakiet socjalny,
d.    brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6 %.
 

V. Wymagane dokumenty:

a.    życiorys (CV),
b.    list motywacyjny,
c.    dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
d.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e.    oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
f.    oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g.    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
h.    oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Urząd Gminy Świdnica.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-24 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. inwestycji i rozwoju” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 24.01.2020 r., do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
c. Miejsce:
Urząd Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica
 

VII. Informacje dodatkowe:

a.    oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
b.    kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
c.    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
d.    dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;   
e.    Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
f.    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-09 13:56:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-09 13:59:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 13:12:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony