ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Kultury

Data udostępnienia: 2019-08-05

Ogłoszono dnia: 2019-08-05

Termin składania dokumentów: 2019-08-16 16:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydat powinien być osobą, która wg Ustawy o finansach publicznych spełnia następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4)    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5)    spełnia jeden z poniższych warunków:
a)    ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
b)    ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej   6- letnią praktykę w księgowości,
c)    jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6)    Zna przepisy ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
b. Wymagania dodatkowe:
1)    umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), programów księgowych, PŁATNIK, oraz sprzętu biurowego;
2)    znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości, przepisów prawa pracy pracowników instytucji kultury;
3)    umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
4)    umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia , umiejętność planowania finansowego i budżetowania;
5)    znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
6)    inicjatywa dobrej organizacji pracy i chęci doskonalenia umiejętności;
7)    zdolności przywódcze, umiejętność organizacji pracy podległym pracownikom;
8)    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność oraz zaangażowanie;
9)    umiejętność pracy pod presją (czasu, zadań i ich celów).
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    prowadzenie rachunkowości GOK zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)    prowadzenie spraw kadrowych, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej;
3)    naliczanie    zaliczek    podatkowych,    składek    ZUS,    potrąceń    oraz    terminowe    ich przekazywanie;
4)    nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów;
5)    dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych;
6)    sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;
7)    przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury;
8)    sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;
9)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
10)    udział we wszystkich kontrolach urzędowych (m.in. ZUS, US, PIP);
11)    współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m in. GUS, banki);
12)    wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów;
13)    nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności majątkowej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
14)    nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
15)    należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo  –  księgowych  oraz kadrowych;
16)    nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych;
17)    opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości;
18)    wsparcie dyrektora w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych.

V. Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
2)    list motywacyjny;
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje;
5)    dokumenty potwierdzające staż pracy;
6)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)    oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
9)    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-16 16:00:00
b. Sposób:
1)    Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica osobiście do godz. 16:00 lub drogą pocztową do dnia 16 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego.
2)    Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GOK w Świdnicy”.
 
c. Miejsce:
W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 327 33 22, 607740849.
Dyrektor GOK zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Szewczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-05 13:39:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-05 13:44:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-18 13:16:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony