ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 23/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 23/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. gospodarki odpadami

Miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Usług Komunalnych

Data udostępnienia: 2018-12-18

Ogłoszono dnia: 2018-12-18 przez Magdalena Widańska

Termin składania dokumentów: 2018-12-28 15:00:00

Nr ogłoszenia: 23/2018

Zlecający: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Wykształcenie wyższe.
7. Co najmniej 3 lata stażu pracy  zawodowej.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 
b. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, prawo o zamówieniach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o ochronie środowiska.
2. Umiejętność planowania i realizacji inwestycji.
3. Znajomość pakietu MS Office.
4. Prawo jazdy kat. B.
5. Dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie.
6. Odporność na stres.
7. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
8. Mile widziana znajomość uniwersalnego programu księgującego.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz utrzymaniu i porządku w gminach.
3. Prawidłowe prowadzenie kart kontowych osób fizycznych i prawnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Systematyczne nanoszenie przypisów i odpisów wynikających m.in. z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości.
6. Obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań.
7. Dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności podatkowych.
8. Terminowe przygotowywanie danych do sprawozdań.
9. Wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty oraz w sprawie zwrotu nadpłaconej opłaty.
10. Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.
11. Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
12. Organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
13. Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
14. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wynikających z pracy na zajmowanym stanowisku.
15. Przygotowywanie materiałów do przetargów na świadczenie usług  odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica oraz realizacja zawartych umów.
16. Wyznaczanie miejsc usytuowania kontenerów i pojemników na odpady oraz kontrola prawidłowego ich rozmieszczenia.
17. Przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z niezłożeniem deklaracji.
18. Prowadzenie korespondencji związanej z odbiorem i wywozem nieczystości stałych  (monitoring opróżniania kontenerów, pojemników).
19. Prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów  komunalnych, organizowanie punktów mobilnej zbiórki odpadów  komunalnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
20. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku.
21. Sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Świdnica.
22. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie potrzebnym dla GUS i innych instytucji.
23. Księgowanie raportów kasowych oraz wyciągów bankowych.
24. Współpraca z Główną Księgową w zakresie przygotowywania rejestrów zakupu oraz księgowania faktur.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Praca w wymiarze pełnego etatu.
2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
3. Pakiet socjalny.
4. Brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wyniósł co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
6. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
7. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-28 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy należy składać osobiście lub pocztą w terminie do 28 grudnia 2018r. (decyduje data stempla pocztowego).
c. Miejsce:
Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy  przy ul. Długiej 25, 66-008 Świdnica.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
2. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy przy ul. Długiej 25.
4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
5. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem, telefony (68) 327-37-18.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Widańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Widańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-18 14:25:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidos
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-18 14:31:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidos
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09 08:26:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony