ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 21/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 21/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. budownictwa

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki i Rozwoju

Data udostępnienia: 2018-12-14

Ogłoszono dnia: 2018-12-14 przez Anna Kościukiewicz

Termin składania dokumentów: 2018-12-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 21/2018

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie min. średnie i co najmniej 5 -  letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność planowania i realizacji inwestycji;
 2. umiejętność kosztorysowania robót budowlanych;
 3. znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 4. znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;
 5. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 6. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 7. znajomość przepisów ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;
 8. umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office, program kosztorysowy;
 9. prawo jazdy kat. B;
 10. dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność;
 11. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań;
 12. mile widziane wykształcenie wyższe budowlane lub pokrewne i posiadanie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie inwestycji i remontów do realizacji;
 2. nadzór nad realizacją i odbiorem robót inwestycyjnych i remontowych;
 3. prowadzenie procedur przetargowych i sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami ustawy pzp;
 4. przygotowywanie dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego;
 5. planowanie środków finansowych do budżetu gminy;
 6. opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu gminy;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych,
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 4. oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  przez Urząd Gminy Świdnica,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-27 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze  Inspektor ds. budownictwa” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do  27 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 08:11:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidos
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 08:18:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidos
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15 14:58:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony