ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 17/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 17/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Referatu Finansowego

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansów

Data udostępnienia: 2018-11-08

Ogłoszono dnia: 2018-11-08 przez Anna Kościukiewicz

Termin składania dokumentów: 2018-11-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 17/2018

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż pracy;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych;
 2.  znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego;
 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy; 
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu Kodeksu Pracy, ustawy ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 5. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych;
 6. preferowane wyższe wykształcenie ekonomiczne
 7. preferowane doświadczenie w płacach (minimum 1 rok)
 8. preferowane doświadczenie w JST (minimum 2 lata)
 9. dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy;
 10. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Referatu Finansowego.
 2. Bieżący nadzór nad realizowanymi zadaniami przez poszczególnych pracowników Referatu Finansowego.
 3. Prowadzenie kart wynagrodzeń, zgodnie z angażami oraz kart zasiłkowych.
 4. Sporządzanie list płac pracowników oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego na podstawie dokumentacji źródłowej.
 5. Sporządzanie list płac pracowników w zakresie umów zleceń, umów o dzieło oraz innych należności.
 6. Prawidłowe przygotowywanie dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywanie ich do zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracownikom.
 7. Terminowe i prawidłowe rozlicznie składek na ubezpieczenie i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.
 8. Pobór zaliczek na podatek dochodowy, terminowe i prawidłowe rozlicznie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych.
 9. Terminowe i prawidłowe rozliczanie składek z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń.
 11. Sporządzanie sprawozdań w zakresie funduszu płac.
 12. Współpraca z osobą zajmującą się kadrami w sprawach dotyczących przygotowania dokumentacji emerytalno-rentowych oraz sprawozdań z zakresu zatrudnienia i funduszu płac.
 13. Współpraca z kasą Zapomogowo-Pożyczkową w Czerwieńsku.
 14. Współpraca z Rejonowym Biurem Pracy w zakresie prac interwencyjnych i robót publicznych.
 15. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ilościowej pozostałych środków trwałych.
 16. Rozliczanie inwentaryzacji i ustalanie wyników inwentaryzacyjnych.
 17. Prowadzenie tabel umorzeniowych i naliczanie amortyzacji.
 18. Sporządzanie sprawozdań w zakresie środków stałych.
 19. Sporządzanie przelewów.
 20. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem podatku VAT, prawidłowe i terminowe jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
 21. Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych.
 22. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 23. Kontrola nad prowadzeniem ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu Gminy w zakresie:
 • planu dochodów,
 • środków w przekazywanych do jednostek organizacyjnych,
 • środków przekazywanych do budżetu Gminy przez jednostki organizacyjne,
 • sprawozdania z budżetu jednostek,
 • zaciągniętych kredytów i ich spłaty,
 • zaciągniętych i udzielonych pożyczek oraz ich spłaty,
 • lokowanie wolnych środków,
 • rozrachunków,
 • innych przychodów i rozchodów budżetu Gminy.
 1. Przyjmowanie sprawozdań Rb-27 S i Rb-27 ZZ od jednostek i uzgodnienie ich z zapisami księgowymi.
 2. Sporządzanie jednostkowych i łącznych sprawozdań Rb-27 S i Rb-27 ZZ.
 3. Uruchamianie z rachunku bankowego środków niewygasających jednostkom organizacyjnym.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 5. Prowadzenie ewidencji ksiąg dochodów budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy i przekazywanie ich do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Stała współpraca z osobami zajmującymi się:
 • wymiarem podatków,
 • księgowością podatkową i niepodatkową,
 • księgowością Urzędu.
 1. Przygotowywanie danych do projektu budżetu oraz do informacji i sprawozdania z jego wykonania w zakresie zajmowanego stanowiska.
 2. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów zgodnie z Instrukcja Kancelaryjną.
 3. Właściwa organizacja pracy na własnych stanowisku.
 4. Zastępstwo Skarbnika Gminy w przypadku jego nieobecności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych,

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 4. oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  przez Urząd Gminy Świdnica,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-20 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Finansowego” osobiście lub pocztą w terminie do 20 listopada 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu aplikacji do Urzędu Gminy Świdnica).
 
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-08 14:07:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-08 14:08:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidos
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-29 12:29:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony