ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 12/2018 Drukuj informację Ogłoszenie numer: 12/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansów

Data udostępnienia: 2018-06-18

Ogłoszono dnia: 2018-06-18 przez Anna Kościukiewicz

Termin składania dokumentów: 2018-07-06 23:59:00

Nr ogłoszenia: 12/2018

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a.    obywatelstwo polskie;
b.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
c.    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
d.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e.    nieposzlakowana opinia;
f.    wykształcenie min. średnie i co najmniej 5 -  letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy;
g.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 
b. Wymagania dodatkowe:
a.    znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych;
b.     znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego;
c.    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;  
d.    biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych;
e.    preferowane wyższe wykształcenie ekonomiczne
f.    preferowane doświadczenie w JST
g.    znajomość systemów finansowo-księgowych,
h.    znajomość systemu BeSTi@
i.    dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy;
j.    umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej Urzędu Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
          - wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
          - kosztów i przychodów w układzie rodzajowym i syntetycznym,
          - inwestycji,
          - funduszy celowych,
          - sum depozytowych, itp.
2.    Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych.
3.    Kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym.
4.    Dekretowanie dowodów księgowych.
5.    Miesięczne uzgadnianie zapisów księgowych analitycznych z syntetycznymi.
6.    Sporządzanie comiesięcznych zestawień obrotów i sald oraz zestawień dzienników.
7.    Przygotowywanie danych oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z zajmowanego stanowiska.
8.    Rozliczenie kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu, Radnych, Sołtysów, Członków Komisji Wyborczych, itp.
9.    Wprowadzanie planu wydatków Urzędu Gminy.
10.    Współpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie realizacji zadań objętych planem finansowym.
11.    Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat wg klasyfikacji budżetowej.
12.    Obsługa finansowo-księgowa projektów i programów pomocowych Unii Europejskiej.
13.    Archiwizacja i przechowywanie dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
14.    Właściwa organizacja pracy na własnym stanowisku.
15.    Zastępstwo pracownika zatrudnionego na stanowisku Inspektora ds. księgowości budżetowej.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a.    praca w wymiarze 1 etat,
b.    zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
c.    pakiet socjalny,
d.    brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych,
 

V. Wymagane dokumenty:

a.    życiorys (CV),
b.    list motywacyjny,
c.    dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
d.    oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  przez Urząd Gminy Świdnica,
e.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f.    oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
g.    oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h.    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6 %.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-06 23:59:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Świdnica” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do  6 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

a.    oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego);
b.    kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
c.    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
d.    dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;   
e.    Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
f.    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-18 12:55:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidos
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-18 13:17:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidos
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-20 12:26:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony