ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Świdnicy ul. Ogrodowa 36 A, 66-008 Świdnica

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy

Data udostępnienia: 2018-03-22

Ogłoszono dnia: 2018-03-22 przez Jan Doliński

Termin składania dokumentów: 2018-04-05 00:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2018

Zlecający: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
6) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
7) Nieposzlakowana opinia
b. Wymagania dodatkowe:
1)Doskonała znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych.
2) Doskonała znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.
3) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy.
4) Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych np.: „BESTIA”.
5) Wysokie poczucie odpowiedzialności, systematyczność i dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie oraz odporność na stres.
6) Umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Samodzielne, kompleksowe prowadzenie księgowości jednostki, w tym ksiąg rachunkowych, zgodnie w wymogami ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę.
4. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
5. Zapewnianie terminowych spłat zobowiązań.
6.Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostki.
7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji.
8. Sporządzanie sprawozdawczości.
9. Prowadzenie rejestru Vat.
10 Kontrola dokumentów pod względem formalno– rachunkowym.
11.Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku GOSiR.
12.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
13.Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w jednostce.
14.Nadzór nad pobieraniem i odprowadzaniem dochodów.
15. Przygotowanie materiałów dotyczących budżetu Ośrodka i jego zmian
16.Analiza realizacji budżetu i sporządzanie półrocznej informacji z wykonania budżetu.
17.Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1/2 etatu w GOSiR w Świdnicy, ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. w budynku dostępna platforma pionowa do przewozu osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o niekaralności i toczących się postępowaniach.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świdnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-05 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w GOSIR  należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy przy ul. Ogrodowej 36A, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 05.04.2018r.
 
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
c. Miejsce:
w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy przy ul. Ogrodowej 36A, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego);
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Dyrektor GOSiR  zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-33-65 lub 882-135-626;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Doliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Doliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-22 14:58:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-22 15:00:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-30 08:38:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony