ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 20/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 20/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Kultury

Data udostępnienia: 2017-08-23

Ogłoszono dnia: 2017-08-23 przez Paulina Szewczyk

Termin składania dokumentów: 2017-09-04 00:00:00

Nr ogłoszenia: 20/2017

Zlecający: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydat powinien być osobą, która spełnia (zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.), następujące wymagania:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6- letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6) Zna przepisy ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), programów księgowych, PŁATNIK, oraz sprzętu biurowego;
2) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości, przepisów prawa pracy pracowników instytucji kultury;
3) umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia , umiejętność planowania finansowego i budżetowania;
5) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
6) inicjatywa dobrej organizacji pracy i chęci doskonalenia umiejętności;
7) zdolności przywódcze, umiejętność organizacji pracy podległym pracownikom;
8) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność oraz zaangażowanie;
9) umiejętność pracy pod presją (czasu, zadań i ich celów).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości GOK zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie spraw kadrowych, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej;
3) naliczanie zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie;
4) nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów;
5) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych;
6) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;
7) przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury;
8) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;
9) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
10) udział we wszystkich kontrolach urzędowych (m.in. ZUS, US, PIP);
11) współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m in. GUS, banki);
12) wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów;
13) nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności majątkowej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
14) nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
15) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych oraz kadrowych;
16) nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych;
17) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości;
18) wsparcie dyrektora w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych.

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2) list motywacyjny.
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) kserokopia dowodu osobistego.
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje
6) dokumenty potwierdzające staż pracy
7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9) oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
10) oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
11) oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załącznika 1a lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r , poz. 1721 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.
12)   oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.).
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-09-04 00:00:00
b. Sposób:
1) Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica lub drogą pocztową do dnia 04 września 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego.
2) Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GOK w Świdnicy”.
 
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica.

VII. Informacje dodatkowe:

   Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 327 33 22, 607740849.
Dyrektor GOK  zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOK w Świdnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6 %.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paulina Szewczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Szewczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-23 12:33:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidos
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-23 12:42:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-27 14:10:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony