ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 17/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 17/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. oświaty

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Ogólny

Data udostępnienia: 2017-07-06

Ogłoszono dnia: 2017-07-06 przez Anna Kościukiewicz

Termin składania dokumentów: 2017-07-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: 17/2017

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 1. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
 6. znajomość ustaw: o systemie oświaty,  o systemie informacji oświatowej, Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego,
 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy,  
 4. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel,
 5. dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność,
 6. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
 7. prawo jazdy kategorii B. 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z edukacją publiczną, w szczególności zadań leżących w kompetencjach organów samorządu gminnego, jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, w tym: pomoc w sporządzaniu arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
 2. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
 3. Przygotowywanie dokumentów w związku z postępowaniami dotyczącymi nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego;
 4. Przygotowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli;
 5. Prowadzenie spraw związanych ze statystyką oświatową;
 6. Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi placówkami oświatowymi, w tym:
  1. ustalanie wysokości dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Świdnica  na podstawie informacji placówek niepublicznych o liczbie zapisanych dzieci,
  2. naliczanie dochodów budżetu gminy na podstawie udzielonej dotacji za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Świdnica, które uczęszczają do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Świdnica.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wydatków budżetu gminy tytułem poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Świdnica, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach.;
 8. Kontrola obowiązku nauki we współpracy z dyrektorami szkół, w tym prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną w przypadku niespełnienia przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku nauki;
 9. Współpraca z działającymi na terenie gminy Świdnica organizacjami pozarządowymi.;
 10. Sporządzanie umów i rozliczanie merytoryczne zadań Gminy zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w formie dotacji, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 11. Organizowanie pracy Gminnej Rady Sportu oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 12. Wykonywanie innych poleceń służbowych Wójta.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę  na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na okres ok. 1,5 roku do 2,5 lat,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych, 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o niekaralności i toczących się postępowaniach,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-07-20 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica w terminie do 20  lipca  2017 r.
 
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).”
 
c. Miejsce:
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-06 12:29:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-06 12:35:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-04 08:59:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony