ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: SKARBNIK GMINY

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansów

Data udostępnienia: 2017-04-04

Ogłoszono dnia: 2017-04-04 przez Anna Kościukiewicz

Termin składania dokumentów: 2017-04-20 23:59:00

Nr ogłoszenia: 10/2017

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Skarbnika;
5) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
7) nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w administracji lub organach jednostek samorządu terytorialnego;
 2. doskonała znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 3. doskonała znajomość zasad finansowania zadań na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego;
 4. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 5. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych np.: „BESTIA”;
 6. wysokie poczucie odpowiedzialności, systematyczność i dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie oraz odporność na stres;
 7. umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu Gminy. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.). Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:
 1. przygotowanie projektu budżetu Gminy;
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
 3. opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy;
 4. przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych;
 5. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, organizowanie jej prowadzenia, nadzorowanie całokształtu prac wykonywanych przez poszczególne komórki i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie;
 6. zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości i ewidencji majątku komunalnego;
 7. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 8. opracowywanie okresowych a zleconych przez Wójta informacji i analiz budżetowych;
 9. przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta  i uchwał Rady Gminy
  w zakresie gospodarki finansowej;
 10. opracowywanie, nadzorowanie prawidłowego przebiegu, zakończenia
  i rozliczenia inwentaryzacji, ponoszenie odpowiedzialności za realizację inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 11. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych Gminy;
 12. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę;
 13. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki;
 14. sprawowanie kontroli nad służbami finansowymi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
 15. czuwanie nad prawidłowością obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 16. dokonywanie bieżącej kontroli realizacji budżetu gminy;
 17. dokonywanie księgowej kontroli dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych;
 18. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Gminy

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu: zatrudnienie na podstawie powołania  
  w drodze Uchwały Rady Gminy, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. miejsce pracy: siedziba Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica;
 3. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U. 2014, poz. 1786);
 4. pakiet socjalny;
 5. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)  i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 8. oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załącznika 1a lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r , poz. 1721 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Świdnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-04-20 23:59:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze SKARBNIK GMINY  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 20.04.2017r.
 
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
c. Miejsce:
Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego);
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. ze względu na zasady powoływania skarbnika określone w art. 18 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2016, poz. 446 z późn. zm.) osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Gminy Świdnica;
 4. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 6. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 7. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-04 14:05:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidos
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-04 14:15:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-10 11:02:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony