ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. płac i zatrudnienia w GOSiR w Świdnicy ul. Ogrodowa 36A, 66-008 Świdnica

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica

Wymiar etatu: 1/8

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy

Data udostępnienia: 2017-02-10

Ogłoszono dnia: 2017-02-10 przez Jan Doliński

Termin składania dokumentów: 2017-02-20 23:59:00

Nr ogłoszenia: 3/2017

Zlecający: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. Wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy zawodowej lub wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy zawodowej;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe administracyjne lub zarządzanie zasobami ludzkimi,
 2. co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub
  co najmniej roczny staż pracy w komórce kadrowej w administracji publicznej;
 3. doskonała znajomość przepisów prawa pracy, ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 5. umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
 6. umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Prowadzenie administracji kadrowej pracowników jednostki organizacyjnej, zgodnie z przepisami prawa.
2.Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
3. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.
4.Sporządzanie wszelkich umów o pracę, umów zlecenie oraz o dzieło.
5.Prowadzenie całości spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem, nagrodami jubileuszowymi.
6.Prowadzenie spraw dotyczących: dyscypliny pracy, wykorzystywania urlopów, prowadzenia ewidencji czasu pracy, karania pracowników.
7.Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników.
8.Koordynacja działań związanych ze sporządzaniem okresowych ocen pracowniczych.
9.Przygotowywanie dokumentacji związanej ze służbą przygotowawczą.
10.Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa.
11.Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek płacowych pracowników, prowadzenie spraw związanych z naliczeniem podatku dochodowego.
12. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US.
13.Zgłaszanie, wyrejestrowanie oraz rozliczanie z ZUS zleceniobiorców.
14. Pobór zaliczek na podatek dochodowy, terminowe i prawidłowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych.
15 Terminowe i prawidłowe rozliczanie składek z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
16.Terminowe i prawidłowe rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne u zdrowotne oraz fundusz Pracy.
17. Sporządzanie sprawozdań w zakresie funduszu płac. 
18.Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1/8 etatu,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę w GOSiR w Świdnicy, ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych,

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOSiR w Świdnicy,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-02-20 23:59:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. płac i zatrudnienia w GOSiR  należy składać osobiście w siedzibie  GOSiR w Świdnicy przy ul. Ogrodowa 36A, 66-008 Świdnica lub pocztą
w terminie do 20.02.2017r.
 
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
c. Miejsce:
W siedzibie  GOSiR w Świdnicy przy ul. Ogrodowa 36A, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego);
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Dyrektor GOSiR  zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-33-65;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Doliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Doliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-10 08:04:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidos
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-10 08:35:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22 14:57:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony