ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. kadr

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Ogólny

Data udostępnienia: 2016-02-12

Ogłoszono dnia: 2016-02-12 przez Izabela Mazurkiewicz

Termin składania dokumentów: 2016-02-21 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2016

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie min. średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy zawodowej;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe administracyjne lub zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub
  co najmniej roczny staż pracy w komórce kadrowej w administracji publicznej;
 3. doskonała znajomość przepisów prawa pracy, ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o ewidencji ludności, o dowodach,  osobistych, o swobodzie działalności gospodarczej, kodeks wyborczy, kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 5. umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
 6. umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie administracji kadrowej pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 3. Ewidencjonowanie przyjętych oraz zatrudnionych pracowników Urzędu.
 4. Przygotowywanie w miarę potrzeb projektu Regulaminu pracy
  i przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia.
 5. Prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń.
 6. Dokonywanie zmian warunków pracy i płacy w czasie zatrudnienia na wniosek osób upoważnionych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Wójta.
 7. Prowadzenie całości spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem, nagrodami jubileuszowymi.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących: dyscypliny pracy, wykorzystywania urlopów, prowadzenia ewidencji czasu pracy, karania pracowników.
 9. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników.
 10. Terminowe sporządzanie sprawozdań, opracowywanie analiz kadrowych.
 11. Planowanie funduszu płac dla zatrudnionych pracowników
  i przedkładanie do projektu budżetu na dany rok.
 12. Koordynacja działań związanych ze sporządzaniem okresowych ocen pracowniczych.
 13. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze służbą przygotowawczą.
 14. Prowadzenie całości spraw związanych z naborem pracowników samorządowych we współpracy z wnioskującym o przeprowadzenie procedury konkursowej.
 15. Prowadzenie całości spraw dotyczących praktyk szkolnych i studenckich.
 16. Rejestrowanie absencji pracowników oraz innych nieobecności przewidzianych w przepisach prawa. .
 17. Ustalanie okresów pracy i innych okresów uprawniających do dodatków stażowych i nagród jubileuszowych oraz zasad ich obliczania i wypłacania.
 18. Ustalanie uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 19. Współpraca z Referatem Finansowym w zakresie przekazywania informacji dotyczących obsługi kadrowej pracowników.
 20. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych do Urzędu Statystycznego.
 21. Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych.
 22. Wydawanie skierowań na badania – współpraca ze stanowiskiem ds. bhp
  i p.poż. w zakresie badań lekarskich, badań okresowych, szkoleń wstępnych i okresowych.
 23. Sporządzanie umów z pracownikami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
 24. Prowadzenie całości spraw dotyczących oświadczeń majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia (ewidencja, zamieszczanie na BIP, sporządzenie analizy oświadczeń, przekazanie do właściwego Urzędu Skarbowego) oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 25. Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień wydawanych przez Wójta.
 26. Wydawanie i ewidencjonowanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników.
 27. Dokonywanie zamówień pieczęci urzędowych oraz ich ewidencjonowanie.
 28. Dokonywanie zgłoszeń do Krajowego Rejestru Korzyści osób zobowiązanych do ich składania.
 29. Realizacja zadań dotyczących skarg i wniosków (prowadzenie rejestru, dokonywanie analizy).
 30. Przygotowywanie projektu budżetu w zakresie wydatków Urzędu, w tym majątkowych.
 31. Bieżąca analiza wydatków, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz opracowywanie wniosków dotyczących przesunięć planów
  w toku wykonywania budżetu.
 32. Prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne podmioty do tego uprawnione.
 33. Archiwizowanie wytwarzanej na stanowisku dokumentacji, zgodnie
  z przepisami instrukcji kancelaryjnej oraz aktów wewnętrznych.
 34. Zastępstwo w pełnym zakresie pracownika z ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej.
 35. Realizacja zadań związanych z wyborami powszechnymi i referendami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych,
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-02-21 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr Urzędu Gminy Świdnica należy składać osobiście  lub pocztą w terminie do 21 lutego 2016 r.
 
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego);
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15;
 7. pracownik, który zostanie zatrudniony będzie miał możliwość szybkiego awansu zawodowego. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Mazurkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-12 10:20:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-12 10:21:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-24 14:07:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony