ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 14/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 14/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista ds. inwestycji

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki i Rozwoju

Data udostępnienia: 2021-12-17

Ogłoszono dnia: 2021-12-17

Termin składania dokumentów: 2021-12-29 14:00:00

Nr ogłoszenia: 14/2021

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie wyższe i co najmniej 4 lata stażu pracy zawodowej,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;
 2. znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane;
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane;
 4.  preferowane doświadczenie zawodowe w instytucjach wdrażających programy europejskie i w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 5. umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office;
 6. prawo jazdy kat. B;
 7. samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, odporność na stres, obowiązkowość, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, umiejętność reprezentowania Urzędu na zewnątrz;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie zapytań ofertowych na realizację inwestycji, remontów i usług;
 2. Przygotowywanie harmonogramów planowanych inwestycji i remontów w gminie;
 3.  Sporządzanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji mającej na celu uzyskiwanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych;
 4.  Współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 5. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zadań wynikających
  z zakresu czynności;
 6. Współpraca w Kierownikiem Referatu w zakresie realizacji spraw związanych z przygotowaniem postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych na zadania prowadzone przez Urząd Gminy a związanych z udzieleniem zamówień o wartości  równej lub przekraczającej kwotę 130.000 zł – w trybach określonych w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: publikowanie ogłoszeń, opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, przygotowywanie informacji z otwarcia ofert, przygotowywanie projektów pism do wykonawców, sporządzanie protokołu postępowania;
 7. Prowadzeniem spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych o  wartości nieprzekraczającej 130.000 zł - wg obowiązujących  procedur  wewnętrznych określonych w stosownych regulaminach;   
 8. Bieżąca analiza wydatków, sporządzanie sprawozdań z wykonywania budżetu oraz opracowywanie wniosków dotyczących przesunięć planów w toku wykonywania budżetu w ramach pracy referatu oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Referatem Finansowym;
 9. Archiwizowanie wytworzonej na stanowisku dokumentacji, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej oraz aktów wewnętrznych;
 10. Zastępstwo pracownika, Głównego Spec. ds. budownictwa i nadzoru nad drogami, podczas jego nieobecności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu z uwzględnieniem klauzuli zgody o treści podanej w pkt 8 ogłoszenia;
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6 %.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-29 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Główny Specjalista ds. inwestycji ”należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 29 grudnia 2021 r., do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-17 13:49:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-17 13:50:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-25 14:10:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony