ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 11/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki i Rozwoju

Data udostępnienia: 2021-11-17

Ogłoszono dnia: 2021-11-17

Termin składania dokumentów: 2021-11-29 15:00:00

Nr ogłoszenia: 11/2021

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie wyższe i co najmniej 4 lata stażu pracy zawodowej;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej;
 2. bardzo dobra znajomość przepisów:  ustawy - Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych, ustawy – Prawo budowlane, ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy – Prawo ochrony środowiska,  ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych; gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych;
 3. znajomość zasad projektowania i kosztorysowania robót;
 4. umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i innych osób, zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, umiejętność reprezentowania Urzędu na zewnątrz;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. koordynowanie pracy Referatu Gospodarki i Rozwoju oraz bieżący nadzór realizowanymi zadaniami przez poszczególnych pracowników;
b. nadzór nad inwestycjami realizowanymi na terenie gminy Świdnica;
c. nadzór nad planami inwestycyjno-remontowymi, planami finansowymi związanymi z realizacją zadań Referatu oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
d. analiza bieżących możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na inwestycje gminne;
e. realizacja spraw związanych z przygotowaniem postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych na zadania prowadzone przez Urząd Gminy, w tym:  
- prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień o wartości równej przekraczającej kwotę 130.000 zł – w trybach określonych w ustawie z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: publikowanie ogłoszeń
opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, przygotowywanie informacji otwarcia ofert, przygotowywanie projektów pism do wykonawców, sporządzanie protokołu postępowania;
f. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych wartości nieprzekraczającej 130.000 zł - wg obowiązujących procedur wewnętrznych określonych w stosownych regulaminach;     
g.  udział w komisjach przetargowych;  
h. planowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań udzielonych zamówieniach;
i. przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych;
j. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zadań wynikających z działalności Referatu;
k. opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy, wieloletnich programów inwestycyjnych oraz projektów planów finansowych w części dotyczącej zadań Referatu
l. przyjmowanie i podpisywanie korespondencji w sprawach dotyczących Referatu niezastrzeżonych odrębnie dla właściwości Wójta.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu z uwzględnieniem klauzuli zgody o treści podanej w pkt 8 ogłoszenia;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-11-29 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownicze  stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 29 listopada  2021 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1 z późn.zm.) (RODO) informuję, że”
•    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Wójt Gminy Świdnica;
•    Wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt: email: iod@swidnica.zgora.pl, nr tel.: 683273115 w. 137;
•    Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane
w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
•    Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy
z 26 czerwca 1974 r.,  ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz  art. 6 ust 1 lit b RODO – jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
•    Inne przekazane przez Panią/ Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
•    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
•    Dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
•    Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
•    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
•    Urząd Gminy Świdnica nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż
w związku z naborem, lub zatrudnieniem;
•    Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 
KLAUZULA ZGODY:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Świdnica moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu wykorzystania w kolejnych naborach przeprowadzanych przez Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przewarzanie tych danych w celach rekrutacji.”
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kosciukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-17 12:20:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-17 12:38:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17 12:38:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony