ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Usług Komunalnych

Data udostępnienia: 2021-06-08

Ogłoszono dnia: 2021-06-08

Termin składania dokumentów: 2021-07-02 00:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2021

Zlecający: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wykształcenie wyższe.
 7. Co najmniej 3 lata stażu pracy zawodowej.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, prawo o zamówieniach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o ochronie środowiska.
 2. Umiejętność planowania i realizacji inwestycji.
 3. Znajomość pakietu MS Office.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie.
 6. Odporność na stres.
 7. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
 8. Mile widziana znajomość uniwersalnego programu księgującego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz utrzymaniu i porządku w gminach.
 3. Prawidłowe prowadzenie kart kontowych osób fizycznych i prawnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Systematyczne nanoszenie przypisów i odpisów wynikających m.in. z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości.
 6. Obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań.
 7. Dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności podatkowych.
 8. Terminowe przygotowywanie danych do sprawozdań.
 9. Wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty oraz w sprawie zwrotu nadpłaconej opłaty.
 10. Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.
 11. Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 12. Organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 13. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wynikających z pracy na zajmowanym stanowisku.
 14. Przygotowywanie materiałów do przetargów na świadczenie usług  odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica oraz realizacja zawartych umów.
 15. Wyznaczanie miejsc usytuowania kontenerów i pojemników na odpady oraz kontrola prawidłowego ich rozmieszczenia.
 16. Przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z niezłożeniem deklaracji.
 17. Prowadzenie korespondencji związanej z odbiorem i wywozem nieczystości stałych  (monitoring opróżniania kontenerów, pojemników).
 18. Prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów  komunalnych, organizowanie punktów mobilnej zbiórki odpadów  komunalnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
 19. Sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Świdnica.
 20. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie potrzebnym dla GUS i innych  instytucji.
 21. Kontrola posesji zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnych.
 22. Kontrola firmy odpadowej realizującej usługę odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Świdnica.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze pełnego etatu.
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony do 31.03.2022r.
 3. Pakiet socjalny.
 4. Brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 7. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-02 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Pomoc administracyjna w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy należy składać osobiście lub pocztą w terminie do 02 lipca 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).
c. Miejsce:
Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy  przy ul. Długiej 25, 66-008 Świdnica.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
 2. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy przy ul. Długiej 25.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem, telefony (68) 327-37-18. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Widańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-08 14:11:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-08 14:12:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-08 14:12:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony