ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. inwestycji i rozwoju

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki i Rozwoju

Data udostępnienia: 2020-02-27

Ogłoszono dnia: 2020-02-27 przez

Termin składania dokumentów: 2020-03-13 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2020

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata stażu pracy zawodowej;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie techniczne wyższe lub średnie (elektryczne, drogowe);
 2. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;
 3. znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane;
 4. umiejętność kosztorysowania;
 5. umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane;
 6. doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych);
 7. preferowane doświadczenie zawodowe w instytucjach wdrażających programy europejskie i w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 8. umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office;
 9. prawo jazdy kat. B;
 10. zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, obowiązkowość, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, umiejętność reprezentowania Urzędu na zewnątrz;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udział w procesie udzielania zamówień publicznych, w szczególności przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, formułowaniu warunków udziału wykonawców, praca w komisjach przetargowych, konstruowaniu treści umów i zleceń z wykonawcami na roboty budowlane, usługi i dostawy;
 2. sporządzanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji mającej na celu uzyskiwanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych;
 3. weryfikacja kosztorysów ofertowych, kalkulacji indywidualnych, kosztorysów powykonawczych, analizy techniczno-kosztowych zlecanych robót budowlanych  monitorowanie i raportowanie wykonywanych robót budowlanych w oparciu o przyjęte rozwiązania dokumentacji projektowo-kosztorysowej danych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe;
 4. udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań, dokonywanie rozliczeń finansowych;
 5. nadzorowanie robót budowlanych nie wymagających uprawnień budowalnych w zakresie kontroli rzeczowej i finansowej zlecanych robót;
 6. bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej;
 7. współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 8. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Urząd Gminy Świdnica.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-03-13 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. inwestycji i rozwoju”
należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 13.03.2020 r., do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
c. Miejsce:
Urząd Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-27 10:23:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-27 10:26:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-27 10:26:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony