ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 11/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Opiekunka dziecięca Gminnego Żłobka

Miejsce pracy: Gminny Żłobek w Świdnicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 2

Wydział: Gminny Żłobek w Świdnicy

Data udostępnienia: 2023-06-07

Ogłoszono dnia: 2023-06-07

Termin składania dokumentów: 2023-06-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 11/2023

Zlecający: Dyrektor Gminnego Żłobka w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
3. która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. 1 i 2. Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 pkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
6. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
9. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
10. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
2) minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,
3) zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
4) wysoka kultura osobista,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) kreatywność,
7) komunikatywność, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
8) samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie dziecka do żłobka,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,
3) dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
4) wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
5) opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,
6) realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
7) przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
8) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji.
 

V. Wymagane dokumenty:

1) Podpisany przez kandydata list motywacyjny,
2) Podpisany przez kandydata życiorys (CV),
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
4) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie że, nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
6) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
7) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8) poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
10) zaświadczenie o niekaralności,
11) oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą:
 
List motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-06-19 15:00:00
b. Sposób:
1.Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego w Gminnym Żłobku w Świdnicy” należy składać osobiście w Gminnym Żłobku w Świdnicy, ul. Ogrodowa 36b, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 19.06.2023 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Gminnego Żłobka).

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i numerem kontaktowym - telefonicznym.
 
c. Miejsce:
W Gminnym Żłobku w Świdnicy, ul. Ogrodowa 36b, 66-008 Świdnica
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Kandydaci proszeni są o zabranie na rozmowę kwalifikacyjną dokumentów tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Żłobka w Świdnicy przy ul. Ogrodowej 36B.
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
6. Dyrektor Gminnego Żłobka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 573 490 748.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l z
późn.zm.) (RODO) informuję, że"
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Żłobek w Świdnicy reprezentowany przez Dyrektora
•    Wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt: email: inspektor@cbi24.pll lub pisemnie na adres Administratora
•    Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
•    Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r., ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 6 ust l lit b RODO -jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
•    Inne przekazane przez Panią/ Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
•    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
•    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
•    Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
•    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
•    Gminny Żłobek w Świdnicy nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem;
•    Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Wikierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-07 11:53:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-07 12:01:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-23 12:27:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony