ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 8/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Głównego księgowego w Urzędzie Gminy Świdnica

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Centrum Usług Wspólnych

Data udostępnienia: 2023-05-26

Ogłoszono dnia: 2023-05-26

Termin składania dokumentów: 2023-06-30 14:00:00

Nr ogłoszenia: 8/2023

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a.    obywatelstwo polskie;
b.    pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystania z pełni praw publicznych;
c.    posiadanie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
d.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e.    nieposzlakowana opinia;
f.    wykształcenie wyższe  i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy;  preferowane kierunki studiów: rachunkowość, finanse;
g.    doświadczenie zawodowe na danym stanowisku;
h.    znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej;
i.    znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
j.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 
b. Wymagania dodatkowe:
a.    znajomość przepisów prawa z zakresu:
ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;
b.    prawo jazdy kat. B;
c.    samodzielność, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność;
d.    umiejętność samodzielnego wykonywania zadań;
e.    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
f.    umiejętność samodzielnego wykonywania zadań; definiowania problemu i proponowania rozwiązań;
g.    znajomość programu Foka, płace Vulcan.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wykonywanie zadań w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości,
b) prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych przez Referat CUW w Urzędzie Gminy w Świdnicy,
d) przygotowywanie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek obsługiwanych przez Referat CUW w Urzędzie Gminy w Świdnicy,
e) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
f) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
g) sporządzanie kalkulacji dochodów i wydatków,
h) sporządzanie list płac, zasiłków rodzinnych i chorobowych, a także prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniem pracowników,
i) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz statystyki publicznej,
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a)    praca w wymiarze pełnego etatu,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
c)    zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
d)    częstotliwość wyjazdów służbowych –średnia,
e)    pakiet socjalny,
f)    brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie przekracza  6%. 

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys  wraz  z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.         
e) oświadczenia:
         -o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
         -o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
         -o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu z uwzględnieniem klauzuli zgody o treści podanej w rozdz. XI ogłoszenia;
Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-06-30 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Głównego księgowego w Urzędzie Gminy Świdnica” należy składać osobiście  w   siedzibie  Urzędu Gminy Świdnica ul. Długa 38 lub pocztą tradycyjną, w terminie  do dnia 30 czerwca 2023 r., do  godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Świdnica).
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Gminy Świdnica ul. Długa 38.

VII. Informacje dodatkowe:

a.    oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
b.    kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
c.    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38;
d.    dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;   
e.    Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny;
f.    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15  wew. 128
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

XI.    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1 z późn.zm.) (RODO) informuję, że:
•    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Wójt Gminy Świdnica;
•    Wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt: email: iod@swidnica.zgora.pl;
•    Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane
w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
•    Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy
z 26 czerwca 1974 r.,  ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz  art. 6 ust 1 lit b RODO – jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
•    Inne przekazane przez Panią/ Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
•    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
•    Dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
•    Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
•    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
•    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
•    Urząd Gminy Świdnica nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż
w związku z naborem, lub zatrudnieniem;
•    Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 
KLAUZULA ZGODY:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Świdnica moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu wykorzystania w kolejnych naborach przeprowadzanych przez Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przewarzanie tych danych w celach rekrutacji.”
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-26 11:57:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-26 12:07:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-30 13:28:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony