PROTOKÓŁ NR VI/2019

z szóstej sesji Rady Gminy Świdnica

w dniu 20 marca 2019r.

 

W dniu 20 marca 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Ogrodowej Nr 36 odbyła się szósta sesja Rady Gminy Świdnica.

Godzina rozpoczęcia sesji: 16.00, zamknięcia obrad: 17.09 tego samego dnia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Marczewski otworzył szóstą sesję Rady Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników Urzędu z Wójtem na czele oraz przybyłych gości.

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.

Obecni: 1. Jan Bitka
2. Marek Bursztyn
3. Dorota Cymbała
4. Danuta Janek
5. Lidia Kocąka
6. Tomasz Marczewski
7. Daniel Mazurkiewicz
8. Wioletta Mazuro
9. Beata Pańtak
10. Barbara Rogozińska-Klocek
11. Teresa Sygut
12. Adam Szreder
13. Maria Tarczewska-Sierko
14. Błażej Woźniak

Nieobecny:  1. Karol Wiler

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził qworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagranie będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w Biurze Rady.

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad VI sesji Rady Gminy Świdnica:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Gminy z dnia 23.01. i 20.02.2019 r.

4.      Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych na początek kadencji 2018-2023.

7.      Wolne wnioski i informacje.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica;

9.2. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;

 9.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone;

 9.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019;

 9.5. określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Świdnica zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.

10.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

 

Radna Danuta Janek złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad ppkt 9.5. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Świdnica zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu, ponieważ radni potrzebują więcej czasu na dokładną analizę. Zmiany były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 18 marca br.

Więcej wniosków nie wniesiono.

 

Głosowano wniosek w sprawie wycofania z porządku obrad ppkt 9.5. określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Świdnica zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.

 

Wyniki głosowania:

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Jan Bitka, Marek Bursztyn, Dorota Cymbała, Danuta Janek, Lidia Kocąka, Tomasz Marczewski, Daniel Mazurkiewicz, Wioletta Mazuro, Beata Pańtak, Barbara Rogozińska-Klocek, Teresa Sygut, Adam Szreder, Maria Tarczewska-Sierko, Błażej Woźniak.

Nieobecni (1)

Karol Wiler

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Gminy z dnia 23.01. i 20.02.2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych o ewentualne uwagi do protokołów.

 

W związku z tym, że żadnych uwag nie wniesiono protokoły zostały przyjęte przez aklamację.

 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wójt Krzysztof Stefański odczytał sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że:
-dokonano zakupu czterech bezprzewodowych mikrofonów na kwotę około 800zł., które będą służyły podczas obrad sesji Rady Gminy a w okresie międzysesyjnym wspomogą działalność kulturalną GOKu;

-wspólnie z Wójtem uczestniczył w obchodach Dnia Kobiet, podczas koncertu wspomagał Wójta we wręczaniu upominków dla artystów, ale także wspomógł pracowników UG i GOKu w przeprowadzeniu imprezy, jako oświetleniowiec i akustyk.


Ad. 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych na początek kadencji 2018-2023.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo i poinformował, że po przeanalizowaniu  przez Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Świdnica, złożonych na początek kadencji 2018-2023 stwierdzono nieprawidłowości w sześciu oświadczeniach. Do treści pozostałych ośmiu oświadczeń nie wniesiono uwag. Dodał, że oświadczeń nie trzeba korygować, lecz zwrócić uwagę przy ich wypełnianiu w bieżącym roku, aby nie popełnić tych samych błędów.


Ad. 7. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos zebranym na sesji.

 

-Radna T. Sygut w imieniu mieszkańców podziękowała za wykonanie naprawy drogi gminnej w Koźli.

 

Mieszkaniec Wilkanowa podjął temat projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat, który został wycofany z porządku obrad dzisiejszej sesji. Uważa, że zasługują na udzielenie bonifikaty z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że są mieszkańcami, po drugie gruntu, który nabyli nie dostali w prezencie, musieli za niego zapłacić cenę rynkową, a po trzecie płacimy i budujemy budżet Gminy z udziału w PIT. Dodał, że Gmina w ostatnich latach nie wykonywała bieżącego szacowania wartości działek, na których stoją domy i z którego to tytułu mieszkańcy płacą dzierżawę wieczystą, czyli można powiedzieć, że Gmina w tym czasie nie dbała o swoje interesy z różnych przyczyn. Uważa, że jako mieszkańcy (użytkownicy wieczyści) dostali szansę od Państwa, które zmieniło tę ustawę, oczywiście do swoich gruntów, a radnym powierzyło decyzję do własnych gruntów, czyli gminnych, którą należy uszanować. Dodał, że nie spadli z kosmosu, są współmieszkańcami, powinniśmy się razem wspierać i razem korzystać z owoców wspólnie wypracowanych.

 

-mieszkanka Wilkanowo w nawiązaniu do swojego przedmówcy dodała, że mieszkają na osiedlu które ma drogę, sieć kanalizacyjną, oświetlenie itp. Infrastruktura osiedla powstała przy udziale i bardzo dużej partycypacji mieszkańców. Dodała, że liczy na to, że radni pochylą się nad tym tematem.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapewnił, że wszystkim radnym leży dobro mieszkańców na sercu i dlatego ten punkt został wycofany z porządku obrad z racji tego, że wszyscy chcą się nad powyższym tematem dogłębnie pochylić.

-Sołtys E. Noga w imieniu sołtysów podziękowała Wójtowi i Zastępcy za życzenia z okazji Dnia sołtysa.

 

-podjęła także temat fatalnego stanu dróg w miejscowości Drzonów. W dniu dzisiejszym podczas łatania nawierzchni drogi wojewódzkiej sfotografowała, jak przebiega naprawa. W sprawie drogi powiatowej relacji Drzonów-Orzewo złożyła pismo o jej naprawę w Starostwie Powiatowym.

 

-poprosiła, aby w Gazecie Gminnej zamieścić informację nt zachowywania się podczas wyłączeń, bądź awarii oświetlenia drogowego.

 

Wójt odpowiedział, że Gmina ma podpisaną umowę z Enea Oświetlenie, która serwisuje punkty oświetlenia ulicznego. Dodał, że obowiązuje procedura zgłaszania awarii do merytorycznego pracownika ZUKu, a zapis w umowie mówi, że od dnia zgłoszenia firma ma trzy dni na usunięcie awarii. Dodał, że numer telefonu pana Bogdana Ziemiańskiego jest ogólnie dostępny na stronie internetowej Gminy.

 

-Sołtys W. Wojtkowiak zgłosiła częsty brak oświetlenia ulicznego na ul. Kosynierów, Kościuszki w dolnej części ul. Długiej w Świdnicy.

 

Wójt zobowiązał się, że w dniu jutrzejszym osobiście zadzwoni do Dyrektora Enea Oświetlenie.

 

-Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 18.03.br właściciele Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Nibylandia” w Świdnicy złożyli pismo w sprawie zwiększenia dotacji, nad którym w najbliższym czasie Rada się pochyli.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni mają obowiązek najpóźniej do dnia 30 kwietnia br. złożyć w biurze rady oświadczenie majątkowe o osiągniętych dochodach za 2018r. wraz z kserokopią zeznania podatkowego (PIT), po dwa egzemplarze. Pismo informujące, druki oświadczeń oraz informacja pomocna przy wypełnianiu zostały wysłane do radnych emailem.

Wójt poinformował, ze podczas zebrania wyborczego w Buchałowie mieszkańcy zwrócili uwagę na panujący bałagan wokół pojemników na odzież. Problem dotyczy także innych miejscowości. Informacja z apelem do mieszkańców została zamieszczona już na stronie internetowej Gminy. Dodał, że w ostatnim czasie udrożniony został newralgiczny punkt przy ul. Rumiankowej w Świdnicy (rów melioracyjny).

 

-Sołtys E. Nadstoga w nawiązaniu do porządków poprosiła, aby zwrócić uwagę na wygląd przystanków autobusowych na terenie gminy.

 

Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie ruszą prace porządkowe.

 

-Mieszkaniec Wilkanowa S. Wziętek zwrócił uwagę na uregulowanie ruchu drogowego w ulicy Kosowej.

 

Wójt odpowiedział, że przy okazji zapowiadanego remontu tej ulicy warto pomyśleć nad prawidłowym oznakowaniem, które musi być uzgodnione ze Starostwem Powiatowym.

 

-Radna B. Rogozińska-Klocek zwróciła uwagę na problem zaśmiecania lasów przy cmentarzu w Świdnicy. Zasugerowała, że dobrze byłoby zaangażować młodzież szkolną do takiej akcji.

 

Dyrektor szkoły L. Reimann odpowiedziała, że dla młodzieży w tej chwili najważniejsze są egzaminy i przygotowania do nich. Dodała, że takie akcje są nie dydaktyczne, aby dorośli zaśmiecali, a dzieci szkolne sprzątały.

 

Wójt poinformował, że w najbliższym wydaniu Gazety Gminnej zamieszczony został artykuł nt wiosennych porządków, do których zachęca wszystkich mieszkańców. Uważa, że najlepiej działa dobry przykład i Gmina da taki dobry przykład. Dodał, że na terenie każdego sołectwa zagospodarujemy co najmniej jeden teren zielony, który będziemy utrzymywać w kolejnych latach. W akcji nie chodzi nam o to, aby za kogoś posprzątać, a wręcz przeciwnie liczymy na to, że zarazimy mieszkańców dobrym przykładem.

 

-Mieszkaniec Wilkanowa zapytał o przybliżenie terminu przyłączenia nowej sieci wodociągowej dla miejscowości Wilkanowo.

 

Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną SUW w Słonem jest już uruchomiony. Woda dla Wilkanowa będzie włączona w sieć istniejącą, a cała inwestycja powinna się zakończyć do końca bieżącego roku.

 

-Radny J. Bitka poprosił o zamieszczenie w Gazecie Gminnej informacji nt segregacji odpadów komunalnych, aby je dokładnie sprecyzować.

 

Wójt odpowiedział, że w Gazecie był już artykuł nt segregacji odpadów, ale powtórzy jeszcze raz, ponieważ uważa, że informacji nigdy nie jest za dużo. Dodał, że taką informację zamieścimy w następnym numerze gazety.


Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.


Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:


1. statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica.


Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Dodał, że w ubiegłym roku MRG podjęła decyzję o samorozwiązaniu. Obecnie w związku z zamiarem reaktywacji MRG potrzeba jest uaktualnienia jej statutu i dostosowania do aktualnych potrzeb, stanu prawnego i faktycznego.

 

Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu jednomyślnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie, które przeprowadzone zostało zgodnie z § 14 ust. 2 usg.


Głosowano w sprawie:
statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1


Wyniki imienne:
ZA (14)
Jan Bitka, Marek Bursztyn, Dorota Cymbała, Danuta Janek, Lidia Kocąka, Tomasz Marczewski, Daniel Mazurkiewicz, Wioletta Mazuro, Beata Pańtak, Barbara Rogozińska-Klocek, Teresa Sygut, Adam Szreder, Maria Tarczewska-Sierko, Błażej Woźniak
NIEOBECNI (1)
Karol Wiler

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VI/32/2019 została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.


2. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.


Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

 

Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym głosie przeciwnym.  

 

W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie, które przeprowadzone zostało zgodnie z § 14 ust. 2 usg.


Głosowano w sprawie:
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Jan Bitka, Marek Bursztyn, Tomasz Marczewski, Daniel Mazurkiewicz, Beata Pańtak, Teresa Sygut
PRZECIW (2)
Lidia Kocąka, Barbara Rogozińska-Klocek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Dorota Cymbała, Danuta Janek, Wioletta Mazuro, Adam Szreder, Maria Tarczewska-Sierko, Błażej Woźniak
NIEOBECNI (1)
Karol Wiler


Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VI/33/2019 została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica przy sześciu głosach wstrzymujących się i dwóch głosach przeciwnych.


3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

 

Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu jednomyślnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie, które przeprowadzone zostało zgodnie z § 14 ust. 2 usg.


Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Jan Bitka, Marek Bursztyn, Dorota Cymbała, Danuta Janek, Lidia Kocąka, Tomasz Marczewski, Daniel Mazurkiewicz, Wioletta Mazuro, Beata Pańtak, Barbara Rogozińska-Klocek, Teresa Sygut, Adam Szreder, Maria Tarczewska-Sierko, Błażej Woźniak
NIEOBECNI (1)
Karol Wiler


Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VI/34/2019 została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.


4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019:

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

 

Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały przy jednym głosie wstrzymującym się.  

 

W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie, które przeprowadzone zostało zgodnie z § 14 ust. 2 usg.


Głosowano w sprawie:
zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jan Bitka, Marek Bursztyn, Dorota Cymbała, Danuta Janek, Lidia Kocąka, Tomasz Marczewski, Daniel Mazurkiewicz, Wioletta Mazuro, Beata Pańtak, Barbara Rogozińska-Klocek, Teresa Sygut, Maria Tarczewska-Sierko, Błażej Woźniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adam Szreder
NIEOBECNI (1)
Karol Wiler


Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VI/35/2019 została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi.

 

Wójt zaprosił sołtysów na cykliczne spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia br o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy oraz poinformował, że środki dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych zostały przydzielone. Więcej informacji w dniu jutrzejszym ukaże się na  stronie internetowej Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował pracownikom Urzędu za pomoc w przygotowaniu obrad sesji i poinformował, że następna sesja Rady Gminy odbędzie się w GOKu.


Ad. 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Tomasz Marczewski zamknął obrady szóstej sesji Rady Gminy Świdnica. 

Protokołowała:                                                                                              Przewodniczył:

Agata Pańtak                                                                                              Tomasz Marczewski