ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Referat Gospodarki i Rozwoju

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZUK

Dodatek elektryczny

GOPS

Dodatek energetyczny

GOPS

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Referat Ogólny

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

Referat Gospodarki i Rozwoju

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Referat Ogólny

Działalność gospodarcza

Referat Ogólny

Nadanie numeru nieruchomości

Referat Gospodarki i Rozwoju

Obowiązek nauki

Referat Ogólny

Opłata targowa

Referat Promocji, Sportu i Rekreacji

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

ZUK

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Referat Finansowy

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Referat Finansowy

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Referat Finansowy

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Referat Finansowy

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Referat Finansowy

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Referat Finansowy

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Referat Finansowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Referat Gospodarki i Rozwoju

Rejestracja Obywateli Ukrainy

Referat Ogólny

Rodzina 500+

GOPS

Stypendium naukowe dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica.

Referat Ogólny

Stypendium naukowe i absolwenckie dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica

Referat Ogólny

Stypendium szkolne dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Świdnica.

GOPS

Świadczenia rodzinne

GOPS

Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

Referat Ogólny

Użytkowanie wieczyste - przekształcenie

Referat Gospodarki i Rozwoju

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Referat Ogólny

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Referat Gospodarki i Rozwoju

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACYJNEJ*

ZUK

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki i Rozwoju

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Referat Gospodarki i Rozwoju

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Referat Gospodarki i Rozwoju

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

ZUK

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Gospodarki i Rozwoju

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Referat Ogólny

Wpisanie do rejestru wyborców

Referat Ogólny

Wydanie specjalnego biletu gminnego

Referat Ogólny

Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium

Referat Gospodarki i Rozwoju

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA /O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA.

Referat Finansowy

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH I LICZBIE HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH.

Referat Finansowy

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Referat Gospodarki i Rozwoju

Wymeldowanie lub uchylenie czynności zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjne

Referat Ogólny

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Referat Ogólny

Wymeldowanie z pobytu stałego

Referat Ogólny

Wynajem Hali Sportowej

Referat Promocji, Sportu i Rekreacji

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Referat Ogólny

Zameldowanie na pobyt stały

Referat Ogólny

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Referat Ogólny

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW.

ZUK

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Referat Ogólny

Zgłoszenie wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP lub na okres ponad 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Referat Ogólny