Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2004-07-29 12:39:10

Osoba kontaktowa

Reneta Getinger-Jaworska Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsce załatwienia

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

(068) 3273118

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia;
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania;
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
d) przedmiot działalności gospodarczej;
e) adres punktu sprzedaży.
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Miejsce złożenia dokumentów.
Sekretariat Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.10-15.10
Tel. (068) 3273118
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie GKRPA dotyczące zgodności lokalizacji punktu z uchwałą Rady Gminy, przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem GKRPA w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na okres 2 dni.

2.Opłata za jednorazowe zezwolenia odpowiada 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. 

Informacje dodatkowe:
1.Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Świdnica po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a)       do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

b)       powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

c)       powyżej 18% zawartości alkoholu.

3.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.
4.Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

a)       posiadanie zezwolenia;

b)       wniesienie opłaty,

c)       zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

d)       w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty;

e)       posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;

f)        wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

g)       zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od powstania zmiany;

h)       prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy;

i)         przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

5.Zezwolenie cofa się w przypadku:

a)       nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

- sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych;

- sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.

b)       nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

c)       powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

d)       wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

e)       przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży;

f)        popełnienie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

g)       orzeczenie wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

6.Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

7.Zezwolenie wygasa w przypadku:

a)       likwidacji punktu sprzedaży;

b)       upływu terminu ważności zezwolenia;

c)       zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

d)       zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

e)       niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.

8.Przedsiębiorca, któremu wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

9.Przedsiębiorca podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

10.Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 7 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

11.Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

 
 Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
- uchwała nr I/2/98 z dnia 03 marca 1998r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu, poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami na terenie gminy Świdnica.
 

 

 

Czas realizacji


Do 30 dni

Opłaty

1
1. Opłata skarbowa za wniosek – 5 zł.
2. Opłata skarbowe za każdy załącznik – 0,50 zł

Opłata roczna wynosi:
1. 525,00 na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2. 525,00 na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3. 2.100,00 na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wskazana wysokość opłaty dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

1.37.500,00 zł dla napojów o zawartościach do 4,5% alkoholu oraz piwa, wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów;

2.37.500,00 zł dla napojów o zawartościach od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów;

3.77.000,00 zł dla napojów o zawartościach powyżej 18% alkoholu, wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości opłat obliczana jest jak dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za kolejne lata wnoszona jest na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Gminy Świdnica.