ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCHDrukuj informacjęSprawa: PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Szczegóły informacji

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2004-08-24 11:31:10

Termin załatwienia

Zgodnie z prawem miesiąc od złożenia kompletu dokumentów.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Słowik

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy, pokój nr 17, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

683273115 wew. 124

Miejsce odbioru

Referat Finansowy, pokój nr 17, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

- Deklaracja w sprawie podatku rolnego (druk DR-1) składana jest do 31 stycznia każdego roku;
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy.
- Deklaracje korygujące składane w trakcie roku podatkowego – w terminie 14 dni od zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica – w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi

  • Podatnikami podatku rolnego są właściciele gruntów, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści, posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.
  • Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
  • W deklaracji w sprawie podatku rolnego na dany rok podatkowy podatnik deklaruje podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku. Zadeklarowany podatek rolny jest podatkiem do zapłaty.
  • -Wójt gminy – ze względu na ważny interes podatnika i na jego wniosek – może umorzyć zaległość podatkową, rozłożyć na raty podatek lub zaległość podatkową albo odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej.
  • Udzielanie ulg podatkowych – na wniosek podatnika – następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.  404 z późn. zm.)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn.  zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony