ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCHDrukuj informacjęSprawa: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Szczegóły informacji

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2004-08-24 11:23:41

Termin załatwienia

Zgodnie z prawem miesiąc od złożenia kompletu dokumentów.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Słowik

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy, pokój nr 17, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

683273115 wew. 124

Sposób załatwienia

wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości lub 
wydanie decyzji zmieniającej decyzję ustalającą podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy. 

Miejsce odbioru

Referat Finansowy, pokój nr 17, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

  • Deklaracja podatkowa w sprawie podatku od nieruchomości (druk DN-1) składana jest do 31 stycznia każdego roku; jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy.
  • Deklaracje korygujące składane w trakcie roku podatkowego – w terminie 14 dni od zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica – w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi

  • Podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze nieruchomości lub części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.
  • Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • W deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (druk DN-1) na dany rok podatkowy podatnik deklaruje podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku. Zadeklarowany podatek od nieruchomości jest podatkiem do zapłaty.
 
Ulgi w podatku od nieruchomości

- W zależności od ulgi z jakiej chce skorzystać podatnik wnosi:
a) wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,
b) wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,
c) wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej.
- Wymagane załączniki do składanych wniosków:
a) informacja o sytuacji majątkowej podatnika z załączonymi dowodami o dochodach i wydatkach,
b) oświadczenie o wysokości pomocy otrzymanej ze środków publicznych w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
c) oświadczenie o przeznaczeniu środków uzyskanych w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ulgę,
d) dowody świadczące o sytuacji finansowej firmy (deklaracje podatkowe, bilans, sprawozdania i inne)
Udzielanie ulg podatkowych – na wniosek podatnika – następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.  404 z późn. zm.)

Podstawa prawna

- Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn.  zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony