ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCHDrukuj informacjęSprawa: PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Szczegóły informacji

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2004-08-24 11:18:31

Termin załatwienia

Zgodnie z prawem miesiąc od złożenia kompletu dokumentów.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Słowik

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy, pokój nr 17, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

683273115 wew. 124

Miejsce odbioru

Referat Finansowy, pokój nr 17, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

  • Deklaracja w sprawie podatku leśnego (druk DL-1) składana jest do 31 stycznia każdego roku; jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy.
  • Deklaracje korygujące składane w trakcie roku podatkowego – w terminie 14 dni od zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica – w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Uwagi

- Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasów, posiadacze samoistni lasów, użytkownicy
wieczyści lasów, posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.
- Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
- W deklaracji w sprawie podatku leśnego na dany rok podatkowy podatnik deklaruje podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku. Zadeklarowany podatek leśny jest podatkiem do zapłaty.
- Udzielanie ulg podatkowych – na wniosek podatnika – następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.  404 z późn. zm.)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn.  zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony