ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCHDrukuj informacjęSprawa: PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Szczegóły informacji

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2004-08-24 11:18:31

Miejsce załatwienia

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

3273115

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty


Wymagane dokumenty

- Deklaracja w sprawie podatku leśnego (druk DL-1) składana jest do 15 stycznia każdego roku;
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy.
- Deklaracje korygujące składane w trakcie roku podatkowego – w terminie 14 dni od zaistnienia
zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego.

Miejsce załatwienia

- Referat Finansowy pok. 17 tel.327 31 15 w.27

Tryb odwoławczy

- Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za
pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica – w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Opłata skarbowa: za odwołanie – 5 zł
za każdy załącznik – 50 gr

Uwagi

- Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasów, posiadacze samoistni lasów, użytkownicy
wieczyści lasów, posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.
- Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych
na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
- W deklaracji w sprawie podatku leśnego na dany rok podatkowy podatnik deklaruje podstawę
opodatkowania oraz wysokość podatku. Zadeklarowany podatek leśny jest podatkiem do zapłaty.
- Wójt gminy – ze względu na ważny interes podatnika i na jego wniosek – może umorzyć zaległość
podatkową, rozłożyć na raty podatek lub zaległość podatkową albo odroczyć termin płatności
podatku lub zaległości podatkowej. Udzielanie ulg następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn.zm)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.).


« powrót do poprzedniej strony