ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCHDrukuj informacjęSprawa: PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Szczegóły informacji

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2004-08-24 11:11:47

Miejsce załatwienia

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

3773115

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty

- Informacja w sprawie podatku leśnego (druk IL-1).
Wypełnioną informację należy złożyć w Urzędzie Gminy.
- Dane z ewidencji gruntów i budynków.
- Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania spraw podatnika przez osoby trzecie.

Miejsce załatwiania

- Referat Finansowy pok.17 tel.327 31 15 w.27

Termin i sposób załatwienia

- Wydanie decyzji ustalającej podatek leśny – w ciągu miesiąca od złożenia kompletu
wymaganych dokumentów.
- Zmiana decyzji w trakcie roku podatkowego – w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

- Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za
pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica – w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Opłata skarbowa: za odwołanie – 5 zł
za każdy załącznik – 50 gr

Uwagi

- Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasów, posiadacze samoistni lasów, użytkownicy
wieczyści lasów, posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.
- Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych
na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
- Zgłoszenie obowiązku podatkowego – złożenie informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) –
w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.
- Zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego – w terminie 14 dni od
zaistnienia zmian.
- Wójt gminy – ze względu na ważny interes podatnika i na jego wniosek – może umorzyć
zaległość podatkową, rozłożyć na raty podatek lub zaległość podatkową albo odroczyć termin
płatności podatku lub zaległości podatkowej.

Opłaty

brak
« powrót do poprzedniej strony