ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Drukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2019-09-05 08:08:58

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Termin wypłaty dofinansowania uzależniony jest od otrzymania od Wojewody na rachunek bankowy Gminy Świdnica środków Funduszu Pracy.

Osoba kontaktowa

Dorota Sapa

Miejsce załatwienia

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 3273115 w. 121

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez pracownika młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
 
Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę  celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (druk do pobrania i wypełnienia)
Do wniosku należy załączyć:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu, w imieniu pracodawcy,
 • kserokopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kserokopia świadectwa pracy młodocianego pracownika lub dokument  potwierdzający kontynuację zatrudnienia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców),
 • w przypadku, gdy przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwało dłużej niż 6 miesięcy - oświadczenie, że młodociany był uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy oraz świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kserokopia dyplomu, świadectwa lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,
 • dokument potwierdzającego dane rejestrowe pracodawcy (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.  Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) - (druk do pobrania i wypełnienia),
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - (druk do pobrania i wypełnienia),
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego pracownika.

Opłaty

Nie podlega

Uwagi

Kserokopie dokumentów załączonych do wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

Podstawa prawna

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
 • art. 37 ust. 1ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 362 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE  L 352 z 24.12.2013, str.1)
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P.2019.276)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-05 08:02:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-05 08:08:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 09:03:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony