ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowyDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Szczegóły informacji

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wydział: Referat Gospodarki i Rozwoju

Ogłoszono dnia: 2004-11-03 14:17:30

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

Maria Wojciechowska-Czerpińska

Miejsce załatwienia

Referat Gospodarki, pokój nr 9, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

519 654 601

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki, pokój nr 9, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

• Wniosek wraz z załącznikami (druk do pobrania i wypełnienia) 
Załączniki :
  1. dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000.- w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej,
  2. graficzne przedstawienie inwestycji - koncepcja architektoniczna, urbanistyczna, elewacje planowanych obiektów budowlanych,
  3. opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem,
  4. raport oddziaływania na środowisko jeżeli inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu.*
  5. pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora, *
  6. wypis z ewidencji gruntów – pełny dla wnioskowanych działek,
  7. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla planowanej inwestycji,
  8. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków dla planowanej inwestycji
      * niepotrzebne skreślić
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica – w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi

• Dla terenów, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony od 1995r. decyzje o warunkach zabudowy nie są wymagane.
• Decyzji o warunkach zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego,
polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części.
• Decyzji o warunkach zabudowy wymaga również zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem
tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

• Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
- co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

- teren ma dostęp do drogi publicznej;
- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
• teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest
objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
• decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 
• Wymagane dwa egzemplarze mapy, dołączane do wniosku, traktowane są jako jeden załącznik
• Z opłat skarbowych zwolnione są podania i załączniki do podań w sprawach mieszkaniowych

Podstawa prawna

• Art. 52, 59, 61 i 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojciechowska-Czerpińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojciechowska-Czerpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-11-03 14:15:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-11-03 14:17:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20 09:21:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony