ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Drukuj informacjęSprawa: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Szczegóły informacji

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2004-07-20 11:31:26

Termin załatwienia

zgodnie z prawem do 7 dni lub miesiąc w przypadku konieczności uzyskania zgody osoby na udzielenie informacji o jej danych.

Osoba kontaktowa

Anita Nowak

Miejsce załatwienia

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 3273115 wew. 135

Adres e-mail

elud@swidnica.zgora.pl

Sposób załatwienia

 • dokument: pisemna odpowiedź zawierająca informacje o żądanych danych albo decyzja o odmowie udostępnienia danych, 
 • odbiór dokumentów: - doręczenie pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru); - osobiście, na życzenie interesanta, po uprzednim uzgodnieniu takiej formy odbioru, - drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP  

Miejsce odbioru

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych wg obowiązującego wzoru
 • wniosek w formie pisemnej może być złożony osobiście lub przesłany za pośrednictwem poczty, 
 • wniosek może być złożony w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy (e-PUAP); wniosek winien być podpisany podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego. dowód uiszczenia opłaty za informację, 
 • dokument z którego wynika interes prawny np. przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym  

Opłaty

 • bezpłatnie informacje są udostępniane organom administracji publicznej, policji, sądom, prokuraturom oraz państwowym lub miejskim jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne, określone w przepisach prawa, 
 • opłata za jednostkową informację wynosi 31,00 zł, którą można uiszczać w kasie UG lub przelewem na konto:
  PKO Bank Polski Spółka Akcyjna I Oddział w Zielonej Górze nr 93102054020000090200276626
 

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do wojewody lubuskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi

 • Organ udostępnia z rejestrów dane jednostkowe przez co rozumie się dane jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem, 
 • dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom: - organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; - Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim); - komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego; - organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu; - państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach; - Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych. 
 • dane, mogą być udostępnione: - osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; - jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; - innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 
 • dokumentami potwierdzającymi posiadanie interesu prawnego mogą być w szczególności: - wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby, - przedłożenie dokumentów potwierdzających interes prawny np. wezwanie sądu, prokuratury, komornika i innych organów państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych, wykazanie przysługujących wierzytelności - w przypadku braku dostarczenia dowodu na posiadanie interesu prawnego informacja może być udzielona za zgodą osoby, której wniosek dotyczy. 
 • dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 
 • wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika. Za pełnomocnictwo obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17 złotych z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone, małżonkowi, zstępnym (dzieciom), wstępnym (rodzicom) oraz rodzeństwu. 

Podstawa prawna

 • ustawa  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji   z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2523)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.),

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-20 11:28:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-20 11:31:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08 19:48:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony