Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Budżet Gminy

Szczegóły informacji

Budżet na rok 2004

Informacja ogłoszona dnia 2004-06-22 13:35:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                
Uchwała Nr X/53/03
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 5, art. 116 ust. 1 i 4, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2
pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 1, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się dochody budżetu Gminy Świdnica w kwocie 8.249.400 zł, zgodnie z
    załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust.1 obejmuje między innymi:
 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  
     administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
     413.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 2) dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie
     60.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
 
§ 2
 
1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Świdnica w kwocie 7.989.400 zł, zgodnie z
    załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :
1) wydatki bieżące kwotę 7.004.690, w tym:
 a) kwotę 3.950.958 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 b) kwotę 72.200 zł, z przeznaczeniem na dotacje,
 c) kwotę 70.000 zł, na wydatki związane z obsługą długu gminy,
 2) wydatki majątkowe kwotę 984.710 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę 62.688 zł, zgodnie z 
     załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:
1) wydatki w kwocie 413.420 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
     rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3
     do uchwały,
 2) wydatki w kwocie 60.500 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
     i rozwiązywania  problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 3) wydatki w kwocie 7.800 zł, związane z pomocą finansową innym jednostkom samorządu
     terytorialnego.
 
§ 3
 
 1. Nadwyżkę budżetową w kwocie 260.000 zł, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.
 
§ 4
 
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6
i 6a do uchwały.
 
§ 5
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
 
§ 6
 
Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 78.500 zł.
 
§ 7
 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między
       działami,
  2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania         
      zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji
      budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
      oraz wydatków majątkowych,
  3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu
       budżetowego do wysokości 300.000 zł, w wybranych przez siebie bankach,
  4) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań z tego tytułu do wysokości 400.000 zł,
  5) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć kwoty  
      100.000 zł,
  6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank
      prowadzący obsługę budżetu gminy.
                                                                                        
§ 8
 
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  
   Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2.Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
   
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-06-22 13:23:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-06-22 13:35:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-02 11:26:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3297 raz(y)