Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Budżet Gminy

Szczegóły informacji

Budżet na rok 2007

Informacja ogłoszona dnia 2007-01-05 08:42:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr
Uchwała Nr IV/58/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na rok 2007.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2, 3, 6 art. 173 ust. 1 i 4, art.184, art. 188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 14.357.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 14.383.408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.024.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 25.881 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek oraz wolnych środków, jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 1. Przychody budżetu w wysokości 2.099.081 zł, rozchody w wysokości 2.073.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 133.000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 67.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.500 zł. na realizację zadań

- 2 -

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 1. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 11.800 zł, wydatki – 13.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 99.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 1. przychody – 6.600 zł,
 2. wydatki – 20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł,

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 165.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

 1. Upoważnia się Wójta do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 800.000 zł,
 1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
 2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 1. Ustala się kwotę w wysokości 700.000 zł, do której Wójt może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-05 08:41:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-05 08:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-02 11:25:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3191 raz(y)