Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Budżet Gminy

Szczegóły informacji

Budżet na rok 2005

Informacja ogłoszona dnia 2005-03-16 13:11:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/61/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art.109, art.110, art.112 ust.2 pkt 2, 3, 6, art.116 ust.1 i 4, art.122, art.124 ust.1 i 2 pkt 1 i 2, ust.3, ust.4 pkt 1, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Świdnica w kwocie 12.184.307 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust.1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
1.428.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin w kwocie 117.400 zł,
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
61.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Świdnica w kwocie 13.667.757 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :
1) wydatki bieżące kwotę 8.742.515 zł, w tym:

a) kwotę 4.339.930 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) kwotę 68.500 zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwotę 140.000 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
2) wydatki majątkowe kwotę 4.925.242 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
a) kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dotacje,
3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę 80.250 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:
1) wydatki w kwocie 1.428.028 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do uchwały,
2) wydatki w kwocie 61.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetowy w kwocie 1.483.450 zł zostanie pokryty pożyczką, kredytami
zaciągniętymi w bankach krajowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z
załącznikiem Nr 8 do uchwały,

§ 5

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikami
Nr 10, 10a i 10b do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między
działami,
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania
zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji
budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
oraz wydatków majątkowych,
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu
budżetowego do wysokości 500.000 zł,
4) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy Świdnica,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy.

2. Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-16 13:06:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-16 13:11:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-02 11:26:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3202 raz(y)