ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadamiam, że na wniosek: Gminy Świdnica z siedzibą w Świdnicy przy ul. Długiej 38, w imieniu, której działa pan Jakub Krawczyk – Prezes Zarządu Vegmar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dembego 12 lok. 14, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, dwóch słupów oświetlenia drogowego, urządzeń towarzyszących inwestycje zlokalizowano na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 535/4, 558 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-11 20:36:04 przez Krzysztof Noga

Załączniki