Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

III/13/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-04-19

Data podjęcia/podpisania: 2005-04-19

Tytuł aktu:

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica .

Uchylony przez:

XXXV/215/2017

Treść:

UCHWAŁA  Nr III/13/05
Rady  Gminy  Świdnica
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie  regulaminu  udzielania pomocy   materialnej  dla uczniów  zamieszkałych na terenie gminy   Świdnica .
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 90 f  ustawy z dnia 
7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781, z póź. zm.)
uchwala  się
REGULAMIN  UDZIELANIA  POMOCY  MATERIALNEJ  O  CHARAKTERZE SOCJALNYM  DLA  UCZNIÓW  ZAMIESZKAŁYCH  NA TERENIE  GMINY  ŚWIDNICA

I .  Postanowienia ogólne
§  1
Regulamin  określa  :
1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2. Formy  stypendium  szkolnego,
3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego .
4. Tryb i sposób ustalania zasiłku szkolnego .
§ 2
Na  warunkach  przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne  są przyznawane uczniom szkół wymienionych  w art. 90 b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty zamieszkałym na terenie Gminy  Świdnica .

II . Sposób  ustalenia wysokości i formy stypendium szkolnego
§ 3
1.Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym wynika z zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej  grupy dochodowej .
2.Ustanawia się następujące grupy  dochodowe, przy czym będą one weryfikowane w następstwie zmiany kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
1) I grupa   - dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia do kwoty 100,00 zł ,
2) II grupa  - dochód na osobę w rodzinie ucznia od 101,00 zł do 150,00 zł , 
3) III grupa – dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia od 151,00 zł do 200,00 zł
4) IV grupa – dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia od 201,00 zł do 260,00 zł
5) V grupa  - dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia od 261,00 zł do 316,00 zł
3. Pełna wysokość stypendium szkolnego wynosi 200 %  kwoty  o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r  o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z póź. zm) .
4.Wysokość stypendium szkolnego wynosi :
1) dla osób zakwalifikowanych do grupy I – od 40% do 100 % stypendium ,
2) dla osób zakwalifikowanych  do grupy II – od 40% do 90 % stypendium ,
3) dla osób zakwalifikowanych do grupy III – od 40% do 80 % stypendium ,
4) dla osób zakwalifikowanych do grupy IV – od 40% do 70% stypendium ,
5) dla osób zakwalifikowanych do grupy V – od 40% do 60% stypendium .

§ 4
 Stypendia szkolne można realizować w okresach miesięcznych lub innych               
 w zależności od potrzeb i możliwości wynikających z wysokości przyznanej dotacji celowej.
§ 5
1. Stypendium szkolne może być udzielone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  :
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym  wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu  nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) związanych bezpośrednio z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (np. opłat za internat, bursę,  itp.),
3) zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
4) zakupu  podręczników i pomocy szkolnych, w szczególności ubioru sportowego, przyborów szkolnych itp,
5) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez szkołę,
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli przyznanie stypendium w formach wymienionych w pkt 1 nie jest możliwe  lub celowe, dopuszcza się udzielenie świadczenia pieniężnego.

III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy w Świdnicy
ul. Długa  38  (Sekretariat) .
§ 7
1. Wójt Gminy Świdnica powołuje Komisję Stypendialną dla uczniów .
2. Do zadań Komisji należy :
1) sprawdzenie wniosków o stypendium lub zasiłek szkolny pod względem formalnym,
2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3) rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu ,
4) proponowanie formy w jakiej mogą byś przyznane stypendia szkolne.
3. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Świdnica protokół z przeprowadzonych prac określonych  w ust. 2 w terminach :
1) do 20 września danego roku szkolnego dla uczniów,
2) do 20 października  danego roku szkolnego dla słuchaczy kolegiów .
3) w przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej w innym terminie w ciągu  14 dni od daty jego złożenia.
4. a) Postępowanie w sprawach udzielenia pomocy materialnej dla uczniów z wyłączeniem wydania decyzji administracyjnych prowadzi Zespół ds. Placówek Oświatowych.
    b) Obsługę biurową Komisji Stypendialnej zapewnia Zespół ds. Placówek Oświatowych.

§ 8
1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie przelewu lub wypłaty gotówki.
2. Koszty wskazane we wniosku o stypendium powinny być udokumentowane już w chwili jego składania lub w terminie wskazanym w decyzji przyznającej pomoc materialną, pod rygorem zwrotu świadczenia.

 IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9
Na zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych w gminie Świdnica, a znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymanej przez gminę Świdnica w trybie art. 90 r ust. 3 ustawy o systemie oświaty .
§ 10
1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 2 i 4 niniejszego regulaminu.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego.
 
V. Postanowienia końcowe

§ 11
1. Źródłem finansowania stypendiów i zasiłków są środki otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, określone na podstawie art. 90r ustawy o systemie oświaty.
2. Stypendia będą realizowane bezpośrednio po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa na konto Urzędu Gminy.
§ 12
Wójt Gminy przyznaje stypendium szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom zakwalifikowanym przez Komisję Stypendialną w drodze decyzji administracyjnej.

§ 13
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi  Gminy Świdnica .
§ 14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia 2005r.
     

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-05-02 11:19:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-05-02 11:26:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-10 11:37:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1107 raz(y)