Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

I/I/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-02-12

Data podjęcia/podpisania: 2004-02-12

Tytuł aktu:

w sprawie Statutu Gminy Świdnica

Treść:

Wzorzec statutu powiatu

 

 

 

 

 

U C H W A Ł A   Nr I/1/04

 

 

Rady  Gminy Świdnica…

 

z dnia 12 lutego 2004r.

 

 

w sprawie Statutu Gminy   Świdnica      

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 3 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

uchwala się

 

STATUT GMINY ŚWIDNICA

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Statut określa:

1) ustrój Gminy Świdnica ,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych  Gminy
    Świdnica oraz udziału sołtysów w pracach Rady Gminy Świdnica,   

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Świdnica, komisji Rady Gminy  

     Świdnica, 

4)  tryb pracy Wójta Gminy Świdnica,          

5)  zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Świdnica,

6)  zasady dostępu i korzystania z dokumentów Gminy Świdnica,

7)  zasady i tryb działania komisji  rewizyjnej.

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie  – należy przez to rozumieć Gminę Świdnica,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Świdnica,

3) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica,

4) komisjach – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Świdnica,

5) Komisji Rewizyjnej- należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świdnica,

6) Wójcie  – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świdnica,

7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Świdnica .

 

 

 

 

Rozdział II. Gmina.

 

§ 3

 
1.Gmina Świdnica jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

 

2.Wszystkie osoby, które  zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

 

§ 4

 

1.Gmina położona jest w Powiecie Zielonogórskim, w Województwie Lubuskim i obejmuje obszar 160,8 km2.

 
2.Granice terytorialne Gminy wyznaczają w terenie następujące punkty: od północy najdalej wysunięte wsie Drzonów i Radomia graniczące z gminą Czerwieńsk , od zachodu wsie Lipno i Grabowiec graniczące z gminą Dąbie , od południa wsie Koźla i Piaski graniczące z gminą Nowogród Bobrzański oraz od wschodu wieś Świdnica w kierunku Ochli granicząca z gminą Zielona Góra i wieś Wilkanowo granicząca z miastem Zielona Góra , określa zaś mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

 

3.Siedzibą organów Gminy jest wieś Świdnica.

 

4.W Gminie mogą być tworzone sołectwa.

 

5.Wójt  prowadzi rejestr sołectw Gminy.

 

§ 5

 
1.W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2.Wójt  prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6

 

1.Herbem Gminy jest w polu zielonej barwy wizerunek dworu z dachem czerwonej barwy, z herbem rodowym Kietliczów z linii śląskiej z XVI wieku, przedstawiający wizerunek czarnego wołu w miejscu przewidzianym dla bramy dworu na tle barwy żółto-czerwonej od góry w dół. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

 

 

2.Zasady używania herbu  Gminy określa Rada w odrębnej uchwale.

 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 7

 

1.O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy- sołectwa a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia  sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy. Inicjator swój wniosek kieruje do Wójta.

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa  musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3) projekt granic sołectwa sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tego sołectwa,

4) przebieg granic sołectw powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 
2. Do znoszenia  sołectw stosuje się odpowiednio ust. 1.

 

§ 8

 
Uchwały, o jakich mowa w § 7  powinny określać w szczególności:

1) obszar,

2) granice,

3) siedzibę władz,

4) nazwę sołectwa,

5)sposób korzystania z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz   zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy sołectwa.

 

§ 9

 

1.Sołectwa Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy
   zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 
2.Sołectwa Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na nich.

 

3.Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki sołectw  w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 
4.Sołectwa, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
 
5.Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 4, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli       w zakresie zarządu mieniem Gminy.

 

§ 10

 

1.Kontrolę gospodarki finansowej sołectw sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada

   informacje w tym zakresie Wójtowi .

 
2.Sołectwa  podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w ich statutach . 

 

§ 11

 
1.Sołtys  uczestniczy w sesjach Rady.
 
2.Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady  sołtysowi.

 

3.Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

 

 

 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

 

 

§ 12

 

1.Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

 

2.Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

3.Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy .  
 
4.Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

 

 

§ 13

 

1.Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta  w zakresie,

   w jakim wykonuje on uchwały Rady.

 

2.Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania

   ze swojej działalności.

 

 

 

 

§ 14

 
1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną,

2) Mienia i Budżetu,

3) Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji,

4) Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego.

 

2. Radny powinien być członkiem  dwóch komisji stałych.

 
3.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania     określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

 

§ 15

 

 

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

 
2. Wyboru Przewodniczącego  dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

 

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

   1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

   2) przygotowanie projektu porządku obrad,

   3) dokonanie otwarcia sesji,

 

 4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie   
     Wójta  poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

 

 

§ 16

 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności  Wiceprzewodniczący,
w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) sprawuje policję sesyjną,

4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6) podpisuje uchwały Rady,

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych
    ich mandatu.

 

 

§ 17

 

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko

 

§ 18

 

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje  Wiceprzewodniczący.

 

 

§ 19

 

1.Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace
   komisji Rady.
 
2.Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

 

§ 20

 

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.

 

 

Rozdział V. Tryb pracy Rady

 

1. Sesje Rady

 

§ 21

 

1.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

 

2.Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

3) stanowiska – dotyczące określonych spraw,

4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych
    do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

 
3.Do postanowień, deklaracji, stanowisk, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany
   w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 22

 

1.Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady,
   nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 
2.Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 
3.Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym
   trybie.

 

4.Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

 

2. Przygotowanie sesji

 

 

§ 23

 

1.Sesje przygotowuje Przewodniczący.

 
2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących  
    poszczególnych punktów porządku obrad.

 

3.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący.

 

4.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych  najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

 

5.Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu
i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
 
6.W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem dotyczącym     porządku obrad.
 
7.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacja o terminach sesji Rady dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i wszystkich miejscowościach na terenie gminy na trzy dni przed planowaną datą posiedzeń.

 

 

§ 24

 

1.Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta  ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

2.W sesjach Rady uczestniczą Wójt, Zastępca Wójta oraz  Sekretarz i Skarbnik Gminy.

 

3.Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów Urzędu Gminy.

 

3. Przebieg sesji

 

§ 25

 

Wójt  obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej

 w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 26

 
 
Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 27

 

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

§ 28

 
1.Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

 

2.Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

 

3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

 

4.Fakt przerwania obrad i wyznaczenia terminu kolejnego posiedzenia   oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra­wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

 

§ 29

 

1.Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub
w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

 

2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 22 ust. 4.

 

§ 30

 
1.Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej  8 radnych.

 

2.Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 31

 

1.Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

 
2.W razie nieobecności lub z upoważnienia Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 32

 
1.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …… sesję Rady  Gminy Świdnica”.
 
2.Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 33

 

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o uwagi w sprawie porządku obrad.

 

§ 34

 
Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)sprawozdanie z działalności Wójta  w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania 

    uchwał Rady,

2) wolne wnioski ,
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje i informacje,
6) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 

§ 35

 
 
Sprawozdanie o jakim mowa w § 34 pkt 1 składa Wójt lub osoba wyznaczona przez niego.
 

 

§ 36

 

1.Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

 

2.Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

 

3.Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
 
4.Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

 

5.Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe osoby, upoważnione do tego przez Wójta .
 
6.W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą interpelujący radny może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

 

7.Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach właściwego  punktu porządku obrad.

 

 

 

§ 37

 

 

1.Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

 

2.Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

 

3.Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 36 ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 38

 
1.Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 
2.Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 
3.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 
4.Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 
5.Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 

 

§ 39

 

1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

 

2.Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

 

3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
 
4.Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 
5.Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

 

§ 40

 
 
Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
 

 

 

 

 

§ 41

 

1.Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

 1) stwierdzenia  quorum,

 2) zmiany porządku obrad,

 3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

 4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

 5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

 6) zarządzenia przerwy,

 7) odesłania projektu uchwały do komisji,

 8) przeliczenia głosów,

 9) przestrzegania regulaminu obrad.

 

2.Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

§ 42

 

1.Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
 
2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
 

§ 43

 
 
1.Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

 

2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 
3.Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

 

 

 

 

§ 44

 
1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam ……… sesję Rady Gminy Świdnica”.
 
2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 
3.Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
 

 

§ 45

 
1.Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

 

2.Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
 

 

§ 46

 

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

§ 47

 
1.Pracownik obsługujący Radę Gminy sporządza z każdej sesji protokół w terminie 14 dni
od odbycia sesji. 
 
2.Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu
  przyjęcia protokołu przez Radę.

 

§ 48

 

1.Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

 
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz
    wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn,
    nieobecności
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

5) ustalony porządek obrad,

 
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty
    zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia
    pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw”
     i „wstrzymujących się”  oraz głosów nieważnych

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

 

§ 49

 
 
1.Nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
 
2.Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 
3.Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

 

 

§ 50

 
1.Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 
2.Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni a protokół
w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sesji.
 
 

§ 51

 

1.Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik obsługujący Radę Gminy.

 

2.Pracownik, o którym mowa w ust.1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

 

 
 
 
 
 
 
4. Uchwały
 

§ 52

 
 

1.Uchwały, o jakich mowa w § 24 ust.1, a także deklaracje, stanowiska, apele i opinie, o jakich mowa w § 24 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

 

2.Przepis ust.1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

 

§ 53

 
 

1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, komisje Rady Gminy, kluby Radnych oraz Wójt.

 
2.Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania
    po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 

3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

 

4.Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego. 

 

 

§ 54

 

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

 

 

 

 

 

§ 55

 
1.Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały   przez organy administracji rządowej lub inne organy, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 

2.Postanowienie ust.1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

 

§ 56

 

1.Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

 

2.Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

 

§ 57

 

1.Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady ( zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

 

2.Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 
 
4. Procedura głosowania
 

 

§ 58

 
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
 
 

§ 59

 
 

1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

 

2.Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

 

3.Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

 
4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
 

 

§ 60

 

1.W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą  kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

 

2.Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawami.

 

3.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.

 

4.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

 

5.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

 

6.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

 

§ 61

 

1.Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta,

a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

 

2.W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

 

3.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować

i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

 

4.Przepis ust.3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

 

 

 

§ 62

 

1.Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

 

2.Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

 

3.W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

 

4.W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust.2.

 

5.Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

 

6.Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

 

7.Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust.6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

 

§ 63

 

1.Głosowanie  zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się

i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

 

2.Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na poszczególne pozostałe.

 

 

§ 64

 

1.Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych

i wstrzymujących się.

 

2.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

 

3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych co najmniej 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

 

4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów co najmniej o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 
 
5. Komisje Rady
 

 

§ 65

 

1.Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

 

2.Postanowienie ust.1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

 

 

§ 66

 

1.Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

 

2.Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

3.Przewodniczący komisji może, w razie potrzeby, zwołać doraźne posiedzenie komisji.

 

 

§ 67

 

1.Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

 

2.Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

 

3.Komisje swoje opinie  i wnioski  przekazują  Radzie.

 

4.Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady,  mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania

 

 

 

§ 68

 
1.Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
 
2.Komisje pracują na posiedzeniach.
 
 

§ 69

 
Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady roczne sprawozdania z działalności komisji.
 
 
                                                                    § 70
 

1.Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

2.Obrady komisji są protokołowane a jego zapisy zatwierdzają członkowie komisji.

 
3.Za dokumentację pracy komisji odpowiada jej przewodniczący.
 
 
 
 
6. Radni
 

§ 71

 

1.Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

 

2.Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady.

 

 

 

 

§ 72

 

1.Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 

2.Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.

 

3.Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy

w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

 

 

§ 73

 

1.W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

 

2.Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.

 

 

§ 74

 

1.W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

 

2.Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

 

3.Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

 

§ 75

 

1.Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

 

2.Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych

 z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

 
 
 
 
 
7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
 

 

§ 76

 

1.Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,

w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

 

2.Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

3.Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

§ 77

 

1.Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

 

2.Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

3.Rozstrzygnięcia dotyczące wspólnych spraw następują w drodze podjęcia odrębnych uchwał każdej z rad.

 

 

Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
 

§ 78

 

1.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 2.

 

2.Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

 

§ 79

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Zastępca.

 

 

§ 80

 

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach

w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

 

2.W sprawie wyłączenia  poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 
3.O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
 

4.Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 
 
 
2. Zasady kontroli
 

§ 81

 

1.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

- legalności,

- gospodarności,

- rzetelności,

- celowości,

- zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

2.Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

 

§ 82

 

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 

§ 83

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

 

§ 84

 

1.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

a) kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych

b) kontrola problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż 10 dni roboczych.

 

2.Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust.1.

 

 

 

§ 85

 

1.Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

 

2.Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

 

3.Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

 

4.Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

 

5.Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym  przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak

i  kontroli problemowych oraz sprawdzających.

 

§ 86

 
 

1.Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych

w § 81ust.1.

 

2.Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 

3.Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 
3.Tryb kontroli
 

§ 87

 

1.Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna  w składzie co najmniej dwóch członków. 

 

2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, 

jeśli sam nie uczestniczy w kontroli i wydaje mu stosowne upoważnienie określające kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

 

3.Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 2 oraz dowody osobiste.

 

 

§ 88

 

1.W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta , wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

 

2.Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta , kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

 

§ 89

 

1.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

 

2.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

 

3.Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej

pisemnego wyjaśnienia.

 
4.Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych  niż określone w ust.3.
 

 

 

§ 90

 

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

 
4. Protokoły kontroli
 

§ 91

 

1.Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 4 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

 

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

 

2.Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

 

§ 92

 

1.W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

 

2.Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 93

 

1.Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

 

2.Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 94

 

1.Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

2.Przewodniczacy komisji na najbliższej sesji przedkłada protokół kontroli wraz z uwagami i wyjaśnieniami kontrolowanego podmiotu w celu przyjęcia przez Radę i ustalenia zaleceń pokontrolnych.

 

3.Protokół kontroli staje się dokumentem do wglądu publicznego po przyjęciu go przez Radę w formie uchwały.

 
 
 
 
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 

 

§ 95

 

1.Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.

 

2.Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzeń,

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

 

3.Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

§  96

 

1.Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego.

 

2.Posiedzenia mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na  umotywowany wniosek:

1) Przewodniczącego Rady ,

2) nie mniej niż 5  radnych,

3) 2 członków Komisji Rewizyjnej.

 
 

3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów,

3) inne osoby, w szczególności Wójta i pracowników Urzędu.

 

4.W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej  biorą udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

 

5.Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

 

§ 97

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 
  .

§ 98

 

1.Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

 

2.W przypadku, gdy skorzystanie z form określonych w ust. 1 wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej  Wójta do zawarcia stosownej umowy .

 

§ 99

 

1.Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez  zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

 

2.Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

 

3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

 

4.Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

 

5.Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

 

§ 100

 

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków

o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 

 

Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

 

 

§ 101

 
Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
 

 

§ 102

1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej

    3  radnych.

 
2.Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

 

4.W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

 

§ 103

 

1.Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

 

2.Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

3.Przynależność do klubów jest dobrowolna.

 

§ 104

 

1.Kluby działają w okresie kadencji Rady.Upływ kadencji Rady jest równoznaczny

 z rozwiązaniem klubów.

 

2.Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

 

3. Kluby podlegają rozwiązaniu  i wykreśleniu z rejestru, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.

 

§ 105

 
Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

 

§ 106

 
 

1.Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

 

2.Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

 

3.Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

 

4.Postanowienie ust.3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

 

§ 107

 

 Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

§ 108

 
 

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt  obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 
 

 

 

 

 

 

Rozdział IX. Tryb pracy Wójta

 
 

§ 109

1. Wójt  wykonuje:

1) uchwały Rady,

2) jemu przypisane zadania i kompetencje,

3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,

4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

 

2. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wójt o wykonywaniu zadań stanowi w formie zarządzeń.

 

 

§ 110

 

Wójt  uczestniczy w sesjach Rady i pracach Komisji.

 

 .

 

§ 111

 

Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 109 - § 110

 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta .

 
 

 

Rozdział X. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta .

 

 

§ 112

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty organów gminy określone w ustawach.

 

§ 113

 
Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

 

 

§ 114

 

1.Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady , w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów. 

 

2.Dokumenty z zakresu działania Wójta  oraz Urzędu udostępniane są  u Wójta lub Sekretarza Gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

 

3.Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

 

 

§ 115

 

Realizacja uprawnień określonych w § 113 i § 114 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

 

§ 116

 
Uprawnienia określone w § 113 i §114 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku ustawowego wyłączenia  jawności,

2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice, 

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego

 
 
Rozdział XI. Postanowienia końcowe

 

§ 117

 

Traci moc uchwała Nr 9/IV/2/96  Rady Gminy Świdnica z dnia 20 maja 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdnica wraz z  uchwałami
Nr V/27/97 z dnia 28 kwietnia 1997r.  Nr V/24/2001 z  28 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdnica.

 

§ 118

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-06-23 12:56:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-06-23 12:57:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-06-23 12:56:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1337 raz(y)