Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

IX/61/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005

Treść:

                                                                                                                                

Uchwała Nr IX/61/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia 30 grudnia 2004r.

 

w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005

 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt  4, pkt  9 lit. „d”, pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art.109, art.110, art.112 ust.2 pkt 2, 3, 6, art.116 ust.1 i 4, art.122, art.124 ust.1 i 2 pkt 1 i 2, ust.3, ust.4 pkt 1, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)
 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Świdnica w kwocie 12.184.307 zł, zgodnie z
     załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust.1 obejmuje między innymi:
 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  
     administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
     1.428.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
     gmin w kwocie 117.400 zł,
 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
     61.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Świdnica w kwocie 13.667.757 zł, zgodnie z
    załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :
 1) wydatki bieżące kwotę 8.742.515 zł, w tym:

a)  kwotę 4.339.930 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

  b) kwotę 68.500 zł z przeznaczeniem na dotacje,
  c) kwotę 140.000 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
 2) wydatki majątkowe kwotę 4.925.242 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
  a) kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dotacje,
 3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę 80.250 zł, zgodnie z 
     załącznikiem Nr 5 do uchwały.
 
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:
1) wydatki w kwocie 1.428.028 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
      rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3
      do uchwały,
 2) wydatki w kwocie 61.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
      i rozwiązywania  problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3

 
1. Deficyt budżetowy w kwocie 1.483.450 zł zostanie pokryty pożyczką, kredytami  
     zaciągniętymi w bankach krajowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków  
     pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów
     i pożyczek z lat ubiegłych.
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 7 do uchwały.
 

§ 4

 

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z
załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 

§ 5

 
Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z    
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
 

§ 6

 

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikami
Nr 10, 10a i 10b do uchwały.

 

§ 7

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 

§ 8

 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

 

§ 9

 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do:
  1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między
       działami,
  2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania         
      zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji
      budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
      oraz wydatków majątkowych,
  3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu
       budżetowego do wysokości 500.000 zł,
  4) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy Świdnica,
  5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank
      prowadzący obsługę budżetu Gminy.

 

2. Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

 

                                                                                        

§ 10

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  
    Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

   
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-01-17 17:16:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-01-17 17:26:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-01-17 17:16:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
757 raz(y)