Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

VIII/46/04

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-11-24

Data podjęcia/podpisania: 2004-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.

Treść:

U C H W A Ł A    Nr  VIII/46/04
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 listopada 2004r.
 
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.
 
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.)
 
 
u c h w a l a    s i ę,    c o   n a s t ę p u j e:
 
 
§ 1
 
W uchwale Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów wprowadza  się następującą zmianę:
1.W § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie
„ Rada Gminy Świdnica ustala zasady przyznawania uczniom i studentom pochodzącym z terenu gminy Świdnica  stypendium:
a)      naukowego – załącznik Nr 1 do  uchwały
b)      socjalnego – załącznik Nr 2 do uchwały”.
 
 
§ 2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
 
 
§ 3
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
Zasady przyznawania stypendiów
wybitnym uczniom i studentom pochodzącym
z terenu Gminy Świdnica
 
 
§ 1
 
Niniejsze zasady obejmują warunki, rodzaje i tryb przyznawania stypendiów wybitnym uczniom i studentom w formie stypendium naukowego.
 
§ 2
 
Środki na stypendia przeznacza Rada Gminy w Budżecie na dany rok.
 
§ 3
 
Stypendium przyznaje Wójt Gminy Świdnica, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Świdnica,
uwzględniając wyjątkowe uzdolnienia i osiągnięcia ucznia lub studenta.
 
§ 4
 
1.Termin składania wniosków o przyznanie stypendium określi Wójt.
 
2.Wniosek winien zawierać udokumentowane informacje o osiągnięciach wnioskodawcy w roku poprzedzającym wniosek.
 
3.Dopuszcza się możliwość przyznania stypendium na refundację wcześniej poniesionych
   wydatków  na cele związane z nauką tylko z okresu trzech miesięcy przed złożeniem
   wniosku. Wniosek powinien zawierać udokumentowane oświadczenie o poniesionych
   wydatkach.
 
4.Stypendium przeznacza się w szczególności na:
-         pokrycie kosztów zakwaterowania w miejscu nauki;
-         pokrycie kosztów wyżywienia w miejscu nauki;
-         zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły;
-         inne bieżące potrzeby ucznia lub studenta, związane z kształceniem.
 
5.Stypendium wynosi do 300 zł miesięcznie realizowane przez okres do 10 m-cy
   ( rok szkolny lub akademicki) i może być ono przyznane w :
-         pełnej wysokości;
-         częściowej wysokości, tj. od 30% stypendium pełnej wysokości.
 
6.Stypendium wypłaca się z góry, z wyjątkiem przyznania go na refundację
   poniesionych wydatków ( § 4 pkt 3).
   W przypadku, gdy stypendysta kończy szkołę, ostatnie stypendium wypłaca się
   za miesiąc, w którym ukończył on naukę.
7.Pobierającego stypendium obowiązuje udokumentowanie jego wydatkowania
   na cele związane z kształceniem się.
 
Załącznik Nr 2
 
 
 
Zasady przyznawania stypendium socjalnego
uczniom i studentom pochodzącym z terenu Gminy Świdnica
 
 
§ 1
 
Środki na stypendia przeznacza Rada Gminy w budżecie na dany rok.
 
§ 2
 
1.Stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów i studentów znajdujących się
   w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie osiągających bardzo dobre wyniki
   w nauce.
 
2.Stypendium socjalne przyznaje Wójt Gminy Świdnica po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu  i Rekreacji.
 
3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium określi Wójt.
 
 
§ 3
 
Stypendia socjalne przyznaje się na wniosek:
1)      zainteresowanych pełnoletnich uczniów lub studentów,
2)      rodziców lub opiekunów osób kształcących się,
3)      wychowawcy klasy lub opiekuna roku,
4)      dyrektora szkoły.
 
§ 4
 
Wniosek o stypendium socjalne musi zawierać:
1)      pisemne uzasadnienie trudnej sytuacji materialnej ,
2)      oświadczenie o liczbie osób w rodzinie stanowiących wspólne gospodarstwo domowe,
3)      zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za
poprzedni rok rozliczeniowy oraz zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za ostatnie 3 miesiące,
4)      zaświadczenie z UG o uzyskanych dochodach, jeśli rodzice lub opiekunowie prowadzą gospodarstwo rolne,
5)      oświadczenie rodziców lub opiekunów o braku przychodów z innych źródeł,
6)      inne poświadczone dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną np.:
a)w przypadku utraty pracy zaświadczenie z UP o wysokości i okresie
   przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych lub o utracie prawa do zasiłku,
b)decyzje dot. przyznania i wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych
 
 
 
 
 
 
§ 5
 
Stypendium socjalne  przyznawane jest uczniom i studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej spełniającym  kryterium dochodowości, o którym mowa w § 6 oraz
     uzyskującym następującą  roczną średnią ocen:
-         w szkole podstawowej co najmniej 5,0
-         w gimnazjum co najmniej 4,85
-         w szkole średniej co najmniej 4,70
-         w szkole wyższej co najmniej 4,60.
 
§ 6
 
Przychód netto na jedną osobę w rodzinie ucznia lub studenta ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 400 zł.
 
§ 7
 
Stypendium  wynosi do 300 zł miesięcznie, realizowane przez okres do 10 miesięcy
i może być przyznane w:
-pełnej wysokości,
-częściowej wysokości, min.    od 10%  pełnej wysokości stypendium.
 
§ 8
 
Stypendium wypłaca się co miesiąc z góry. W przypadku stypendysty kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył naukę.
 
.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-12-15 14:05:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-12-15 14:05:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-30 11:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
864 raz(y)