Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

IV/21/97

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 1997-03-26

Data podjęcia/podpisania: 1997-03-26

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Placówek Oświatowych

Treść:

UCHWAŁA Nr IV/21/97

UCHWAŁA Nr   IV/21/97

Rady Gminy Świdnica

z dnia 26 marca 1997r.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Placówek Oświatowych.
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca l99Or. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz.U.z l996r. Nr 13, poz.74 z póź.zm./ -
uchwala się, co  następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Zespołu Placówek Oświatowych stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Placówek Oświatowych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik
Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Świdnica
nr IV/21/97 z dnia 26 marca 1997 r.
 
 
REGULAMIN
Zespołu Placówek Oświatowych w Świdnicy
 
Zespół Placówek Oświatowych w Świdnicy działa w oparciu o uchwałę nr 1/7/97 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia l997r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych.
 
I Postanowienia ogólne
 
§ 1
Zespół Placówek Oświatowych, zwany dalej Zespołem, jest jednostką organizacyjną gmin
§ 2
Celem działalności Zespołu jest prowadzenie spraw oświaty w gminie, a w szczególności zapewnienie obsługi organizacyjno- administracyjnej oraz finansowo-księgowej Wszystkich placówek i działalności oświatowej -tj: szkół, oddziałów przedszkolnych, świetlic przyszkolnych, dowozu dzieci do szkół- w ramach własnych gminy oraz zadań powierzonych tj: rodzin zastępczych.
§ 3
Zespół tworzy i likwiduje Rada Gminy w Świdnicy w drodze uchwały.
§ 4
1.Zespół jest gminną jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy i rozliczając się z tym budżetem.
2.Dokumenty stanowiące podstawę do zapłaty podpisują:

1/  pod względem merytorycznym   - kierownik zespołu

2/  pod względem formalnym i rachunkowym – księgowy zespołu

3/  zatwierdzenie do wypłaty     - Wójt i Skarbnik Gminy

§ 5
Strukturę organizacyjną Zespołu stanowią:

1/  kierownik Zespołu  - 1 etat

2/  księgowy - 7/8 etatu

3/  stanowisko d/s księgowo-administr. - 3/4 etatu

§ 6
Terenem działania Zespołu jest gmina Świdnica.
§ 7
Zespół realizuje zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty, innych aktualnych przepisów oświatowych oraz ustaleniami Rady Gminy.

§ 8
Działalnością Zespołu kieruje Kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa - w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy.
§ 9
Kierownik zarządza Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
 
§ 10
Kierownik Zespołu działając zgodnie z przepisami prawa oraz w zakresie pełnomocnictwa podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
§ 11
Do obowiązków Kierownika Zespołu należy w szczególności:
1.               

a/  kierowanie i organizacja pracy oraz kontrola wewnętrzna w Zespole,

b/  przydzielanie spraw i korespondencji do załatwienia na poszczególne stanowiska,

c/  podejmowanie decyzji v sprawach zatrudniana i wynagradzania pracowników zespołu oraz osób zatrudnionych przy przewozach szkolnych,

d/  prowadzenie spraw kadrowo- płacowych kierowników placówek oświatowych i prac zespołu,

e/  prowadzenie obsługi placówek oświatowych,

f/  odpowiedzialność za majątek Zespołu i właściwe jego wykorzystanie,

g/  przygotowanie i analiza projektu sieci placówek oświatowych w gminie,

h/  przygotowanie do zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych szkół,

i/  organizuje i prowadzi prace związane z powołaniem komisji konkursowych na dyrektorów placówek oświatowych, przygotowuje projekt regulaminu konkursowego oraz zabezpiecza obsługę pracy tych komisji,

j/  opracowanie projektu budżetu oraz sprawozdanie z jego realizacji przy współpracy z dyrektorami szkół.

 
2.                              Prowadzenie spraw z zakresu ochrony p.pożarowej oraz działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.
3.                              Nadzór nad stanowiskiem pracy d/s kultury i sportu.
 
§ 12
Do zadań Zespołu należy:
 
1/ zapewnienie właściwej obsługi organizacyjno - administracyjnej oraz finansowo - księgowej szkół i oddziałów przedszkolnych, przewozów szkolnych, rodzin zastępczych,
2/ współpraca z dyrektorami szkół w zakresie podejmowania przez nich decyzji gospodarczych i administracyjnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-06-22 10:41:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-06-22 10:41:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-06-22 10:41:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1006 raz(y)