Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

II/17/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2004-04-16

Data podjęcia/podpisania: 2004-04-16

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004

Treść:

Uchwala Nr II/17/04

Rady Gminy Świdnica

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124, ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148          z późn.
zm.)

uchwala się, co następuje:

§1 1.Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 111.234 zł.

1)   w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                                        80.000 zł.

rozdziale 70012 Agencja Nieruchomości Rolnych o kwotę                                                     80.000 zł.
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł o kwotę                                                                                                                       80.000 zł.

2)w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę     29.184 zł.
rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego o kwotę                                                                                                            29.184 zł.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę                                                            29.184 zł.

3) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę                                                                              250 zł.
rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę                                                                          250 zł.
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę                              250 zł.

4) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                             300 zł.
rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę                                                                          300 zł.
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę                              300 zł.

5)    w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę                                             1.500 zł.
rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę                                                                          1.500 zł.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę                             1.500 zł.

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 111.234 zł.

1)     w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę                                                             5.000 zł.

rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę                                                                                     5.000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                                                5.000 zł.

2)    w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                               24.184 zł.

a)      rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę                                                                     8.000 zł.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę                                     3.000 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę                                                                             5.000 zł.

b)  rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę                                                                                     10.000 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                                                5.000 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Budowa boiska") o kwotę                 5.000 zł.

c)  rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę                                                        5.000 zł.

 

 

 

 

2

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                                                5.000 zł.

d) rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół o kwotę                1.184 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                                                1.184 zł.

3)  w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę                                                                         250 zł
rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę                                                                     250 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                                             250 zł.

4)  w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                         300 zł.
rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę                                                                     300 zł.
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę                                                                                300zł.

5)  w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę                                             1.500zł.
rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę                                                                       1 500zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                                                                             1.500zł.

6)  w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę                              80.000zł.
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę                                         80.000zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Remont Letnickiego

Majątku Artystycznego") o kwotę                                                                                         80.000zł.

§2

1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 77.440 zł.

1)    w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę                                                           61.100 zł.

rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę                                                                                  61.100 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę                                                      46.940 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę                                                             8.400 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę                                                                           1.150 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę                                    1.550 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                            3.060 zł.

2)   w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę                             16.340 zł.
rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę                                                                     16.340 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Świdnica -12.500 zł, RS Słone - 1.400 zł,

RS Letnica - 2.440 zł) o kwotę                                                                                             16.340 zł.

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 77.440 zł.

1)    w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                                               18.510 zł.

rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę                                 18.510 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę                                                      15.020 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę                                                             2.700 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę                                                                           370 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę                                    420 zł.

2)   w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                                      6.940 zł.
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę                                       6.940 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (RS Świdnica) o kwotę                                          2.000 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych (RS Świdnica) o kwotę                                                    500 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych (RS Świdnica - 2.000 zł, RS Letnica - 2.440 zł)

o kwotę                                                                                                                               4.440 zł.

3

3)   w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę             1.000 zł.

rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę                                                                 1.000 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych (RS Świdnica) o kwotę                                                       1.000 zł.

4)  w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę                                                                          1.000 zł.
rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę                                                                         1.000 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych (RS Świdnica) o kwotę                                                          1.000 zł.

5)  w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                         4.321zł.

a)   rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę                                                                                                                 l..000zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne (RS Świdnica) o kwotę                                                            1.000zł.

b)   rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę                                                          3.321 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                                                    3 060zł.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę                                        261 zł.

6)   w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę          42.669zł.

a)   rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę                                            39.269zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę                                                           31.907zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę                                                                 5.700zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę                                                                              782zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę                                        875zł.

b)   rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę                                                     3.400zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RS Świdnica - 2.000 zł,

RS Słone - 1.400 zł.) o kwotę                                                                                                 3 400zł.

7)   w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę                                                              3.000zł.

rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę                                       3.000zł.
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom (RS Świdnica) o kwotę                                              3.000zł.

§3

W uchwale Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004 wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy Świdnica.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-06-30 14:03:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-06-30 14:06:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-06-30 14:03:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
731 raz(y)