ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

V/25/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-06-29

Data podjęcia/podpisania: 2006-06-29

Tytuł aktu:

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdnica za pierwsze półrocze.

Treść:

Uchwała Nr V/25/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdnica za pierwsze półrocze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdnica za pierwsze półrocze.

§ 2

1.Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdnica za pierwsze półrocze
sporządza się w układzie tabelarycznym:
1)zestawienie wykonania planu dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w układzie porównywalnym do planu po zmianach na dzień 30 czerwca z uwzględnieniem procentowego wykonania,
2)zestawienie wykonania planu wydatków budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w układzie porównywalnym do planu po zmianach na dzień 30 czerwca z uwzględnieniem procentowego wykonania,
3)z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
4)z wykonania przychodów i rozchodów funduszy celowych,
5)z wykonania przychodów i rozchodów dochodów własnych.

2.Do części tabelarycznej, o której mowa w ust.1 sporządza się informację opisową, której omówieniu podlegają:
1)dochody według głównych źródeł z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania odbiega od wskaźnika upływu czasu,
2)wydatki z realizacji zadań w poszczególnych działach i rozdziałach z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania odbiega od wskaźnika upływu czasu ze wskazaniem na ewentualne zagrożenia realizacji zadań,

§ 3

Traci moc uchwała Nr V/18/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Świdnicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-09-22 13:39:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-09-22 13:39:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-09-22 13:39:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
696 raz(y)